آگهی مناقصه

موضوع : قرائت کنتور،توزيع صورتحساب و وصول مطالبات عادی و ديماندی در سطح استان (مناقصه ۹۵-۸)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری حجمی روشنايی معابر شهرستان فارسان (مناقصه ۹۵-۷)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری خدمات اپراتوری و پاسخگويی سامانه فوريتهای برق استان(مناقصه ۹۵-۶)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : پروژه برداشت اطلاعات شبکه فشارضعيف و مشترکين و ...(GIS)(مناقصه ۹۵-۵)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : بهينه سازی شبکه ۲۰کيلو ولت شهر سامان با سيم روکشدار(مناقصه ۹۵- ۲تجديد شده)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه،نصب وراه اندازی خدمات پس از فروش تجهيزات الکترومکانيکال ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهر سرعين

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۲۳ دستگاه ترانسفورماتور روغنی کم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : خريد تجهيزات٬ نصب٬ اجرا و آموزش سيستم های حفاظت الکتونيک سکوی حفاری نيمه شناور اميرکبير

دستگاه برگذارکننده : شرکت نفت خزر/ وزارت نفت
مهلت : ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : مناقصه تقاضای شماره DP۹۰-۶۵۷۳۸۱۰۰۶۱-AOخريد ۵دستگاه کولد کاتر

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۰۳ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات رايانه ای مورد نياز برای راه اندازی سامانه اطلاع رسانی ديجيتال (شامل ۸۰دستگاه رايانه،..

دستگاه برگذارکننده : شرکت ساخت وتوسعه زيربناهای حمل و نقل کشور/ وزارت ر
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : احداث شبکه توزيع برق شهرک صنعتی بوشهر۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۱۰۰۱/۹۵ - خريد کابل های فشار ضعيف و ۲۰ کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع برقگير

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم الومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:

خبرنامه تخصصی