آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل خودنگهدار

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع يراق آلات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل خودنگهدار

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم الومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تعداد ۹۰ دستگاه کولر اسپليت گرمايشی و سرمايشی ( توليد ايران) مورد نياز مدارس استان گلستان

دستگاه برگذارکننده : اداره کل نوسازی مدارس گلستان/ وزارت آموزش و پرورش
مهلت : ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تحديد اول خريد اجناس مکانيکی ٬ برودتی و گازی

دستگاه برگذارکننده : موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازي/ وزارت جهاد کش
مهلت : ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : خريد انواع تير سيمانی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی / وزارت نير
مهلت : ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان شناسايی توليد کنندگان ترانسفورماتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کنتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
مزايده

موضوع : مزايده فروش اقلام مازاد و اسقاط شامل آهن آلات٫ لوازم اداری

دستگاه برگذارکننده : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران/ وزارت نفت
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و تکميل اجرای سيستم تله متری خط کوهرنگ و انشعابات در مسير

دستگاه برگذارکننده : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : احداث شبکه برق فشار متوسط هوايی محور مهر-اخند-عسلويه

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه و شهرسازی لارستان/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
مزايده

موضوع : ۲) مزايده فروش ۳۰تن سيم مسی اسقاط موجود در انبار)۹۵-۲)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : ۱) مزايده فروش اجناس موجود در انبارهای اسقاط و مستعمل(۹۵-۱)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۲۲۰۲۴/۹۴- تعويض هادی خط ۴۰۰ کيلوولت پست ورامين

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:

خبرنامه تخصصی