انجمن برق ایران
محاسبه گر ارزش ریالی برقگیرهای توزیع برق

این صفحه به محاسبه آنلاین حفاظت از صاعقه در شبکه های توزیع برق برای بهبود قابلیت اطمینان اختصاص داده شده است.
ایکهربا در قبال  داده های وارد شده به سیستم محاسبه آنلاین مسوولیتی نخواهد داشت. لذا خواهشمند است در وارد کردن مقادیر خواسته شده دقت کافی را بعمل آورید.
محاسبه گر ارزش ریالی برقگیرهای توزیع برق
محاسبه گر زیر می تواند برای تعیین ارزش واقعی یک برقگیر نصب شده در شبکه توزیع برق مورد استفاده قرار گیرد.
مفهوم پایه این است که ارزش یک برقگیر در طول عمر آن معادل ارزش تجهیزاتی است که در مقابل آسیب های صاعقه حفاظت می کند.
تعداد حفاظت از آسیب دیدگی در یک طول عمر با استفاده از فرمول های پذیرفته شده جهانی از استاندارد IEEE 1410 با عنوان "راهنمای کاربردی برای بهبود عملکرد برقگیر در خطوط توزیع برق" محاسبه می شود.
برای جزئیات بیشتر درباره این محاسبه گر آنلاین مقاله "  ارزش ریالی برقگیر در شبکه های توزیع برق چقدر است؟ " را مطالعه کنید. که در آن منطق حاکم بر این محاسبه آنلاین و روش محاسبه بیان شده است.
همچنین مطالعه نشریه شماره 2-445 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان "سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو" و صفحات 18 تا 20 نشریه "طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی" که در خصوص سطح ایزوکرونیک (تعداد روزهاي رعد و برقی در سال) برای ایران توضیح داده شده است سفارش می گردد.

تعاریف عبارات مربوط به محاسبه گر آنلاین ارزش برقگیر
ارتفاع هادی Conductor Height
      ارتفاع خطوط هوایی برق نسبت به زمین
عرض سیستم توزیع برق Distribution System Width
عرض سیستم توزیع برابر عرض کراس آرم در آرایش افقی می باشد.
چگالی برخورد صاعقه به زمین Ground Flash Density (GFD)
مقداری از بروز صاعقه در منطقه ای که ارزش برقگیر محاسبه می شود. این اندازه با واحد تعداد صاعقه بر کیلومتر مربع در سال (flashes/km^2/year) بیان می شود.
هزینه ترانسفورماتور نصب شده Installed Transformer Cost
این مقدار می تواند با هر پول رایجی که ارزش نهایی محاسبه انلاین نیز بر اساس آن بیان می شود، باشد. این بسیار مشکل است که ارزش ریالی تجهیزات منصوبه مشخص گردد. بنابراین اگر تعیین آن مقدور نیست، هزینه تجهیزات نصب شده به مقدار خریداری شده را لحاظ نمایید. این رقم می تواند شامل دیگر تجهیزات حفاظت شده توسط برقگیر نیز باشد.
طول اسپن Length of Span
فاصله بین پایه های توزیع برق را می گویند. این عدد برای محاسبه منطقه جمع آوری شده برای محاسبه گر آنلاین استفاده می شود.
منطقه مورد بررسی Collection Area
این مقدار، طول شبکه برقی که رعد و برق به آن برخورد کرده و یا همچنین نوسانات میدان ناشی از صاعقه که به مقدار زیادی موجب آسیب رساندن به تجهیزات حفاظت شده می گردد، می باشد. (به طور کلی کمتر از 800 کیلومتر می باشد.)
دوره ارزیابی (سنجش) Evaluation Period
این مقدار بسیار مبهم می باشد که حتی تعیین آن توسط سازندگان سخت می باشد. 20 سال، طول عمری است که بصورت کلی به عنوان طول عمر برقگیر بر روی آن توافق می شود. این مسلماً می تواند کمتر یا بیشتر باشد.
نرخ جمع آوری صاعقه Flash Collection Rate N
این مقدار با استفاده از معادله 1 در مقاله اشاره شده در بالا محاسبه می شود که در استاندارد IEEE 1410  آورده شده است و در جامعه جهانی به عنوان یک پیش بینی مستدل از نرخ جمع آوری شده خطوط برق برای مطالعات برقگیر پذیرفته شده است.
نرخ برخورد صاعقه بر اسپن Strike Rate per Span
به آسانی با تقسیم نرخ جمع آوری صاعقه N (100KM/YEAR)
نرخ برخورد صاعقه در منطقه مورد بررسی Collection Area Strike Rate
به تعداد برخورد صاعقه به تک اسپن بر تعداد اسپن های منطقه مورد بررسی را می گویند.
سال های بین صاعقه در منطقه مورد بررسی Years between strikes to the Collection Area
مقدار معکوس نرخ منطقه مورد بررسی
تعداد حفاظت انجام شده در طول عمر برقگیر Number of Saves over the Life of the Arrester
این مقدار، طول عمر برقگیر، تقسیم بر سال های بین صاعقه در منطقه مورد بررسی می باشد. همچنین فرض بر آن است که اگر هیچ برقگیری نصب نشده بود، هر صاعقه ممکن بود منجر به آسیب دیدگی ترانسفورماتور شود.
ارزش ریالی برقگیرهای شبکه توزیع برق Value of a Distribution Arrester
این مقدار معادل هزینه جایگزینی ترانسفورماتورهای معیوب با توجه به اینکه برقگیر نصب نشده باشد، (بر مبنای طول عمر برقگیر مفروض) است.