محاسبه گر اندازه اتصال زمین "ایکهربا"
پیکر بندی
محاسبه مقاومت برای یک الکترود
خاک
مقادیر نمونه:

مقدار مقاومت ویژه خاک:اهم
(مقدار مقاومت ویژه خاک بین 0.2 تا 100000 باشد)
لطفا مقدار را تصحیح نمایید
محصول
الکترود


قطر الکترود :میلی متر
(مقدار قطر الکترود باید 10 تا 60 باشد)
لطفا مقدار را تصحیح نمایید

طول الکترود :متر
(مقدار طول الکترود باید بین 1 تا 30 باشد)
لطفا مقدار را تصحیح نمایید
لایه
دهانه الکترود برای ترکیب

قطر دهانه مواد کاهنده الکترود:میلی متر
لطفا مقدار را تصحیح نمایید
مقاومت مواد کاهنده:اهم متر
لطفا مقدار را تصحیح نمایید
نتیجه
مقاومت اتصال زمین: