فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۶/۲۲۰۰۱- اجرای سيم هوايی و زمينی فيبر نوری برای خط ۲۳۰قم يک - نيزار

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد۸۲ (هشتاد و دو )دستگاه انواع ترانسفورماتور توزيع از نوع روغنی كم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۶
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۲۵۰۰۰ عدد انواع كلمپ شكافدار مسی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۳۰۰ دستگاه چراغ خيابانی ۲۰ وات LED

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه عمومی يک مرحله ای خريد بريکرهای ۲۳۰ ٬ ۱۳۲ و ۶۳ کيلوولت و سکسيونر ۲۳۰ و ۱۳۲ کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای غرب / وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۱۰۶۹/ج ع/۹۶ خريد ۶۱ قلم ادوات خط هوايی برق

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد چراغهای LEDمورد استفاده در معابر محلی ۹۶۱۶-۰۸۱۹

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد چراغ لاک پشتی بخار سديم ۱۵۰ وات ۹۶۱۵-۰۸۱۸

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ريکلوزر عايق جامد ۹۶۱۴-۰۸۱۷

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد سکسيونر هوايی SF۶ موتوردار ۹۶۱۳-۰۸۱۶

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل خود نگهدار فشار ضعيف ۹۶۱۲-۰۸۱۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم آلومينيومی ۹۶۱۱-۰۸۱۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم و کابل ۹۶۱۰-۰۸۱۳

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد پايه چراغ و سری چراغ لاک پشتي۹۶۰۹-۰۸۱۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۲۱۰ دستگاه انواع تابلو

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۳ / ۱۳۹۶
اسناد:

خبرنامه تخصصی