انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصع تقاضای شماره DP۹۰-۶۵۷۱۸۳۰۰۸۴-AO خريد اتصالات عايقی

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۵۰،۰۰۰ متر سيم گارد حاوی فيبر نوری (OPGW) و ۲۰۰۰ متر کابل زمينی فيبرنوری ۱۲۱-۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازی آب‌شيرين‌کن SWRO و سيستم دريافت آب از دريا

دستگاه برگذارکننده : توليد نيروی برق بندرعباس/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تجديد مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RAL-۹۴۱۳۵۶-MB خريد دستگاه كمك بازرسی

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش نفت امام خمينی ( ره ) شازند / وزارت نف
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵.۸۴ـخريد سيم هادی، محافظ و فيبر نوری خط۴۰۰کيلوولت تکمداره جيرفت– ارگ بم

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقثصه۹۵.۸۱ـخريد يراق الات سيم هادی ، محافظ و فيبر نوری خط ۴۰۰ کيلوولت تکمداره جيرفت – ارگ بم

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : خريداری مقره های کامپوزيت خط چهارمداره ۲۳۰و۶۳ كيلوولت مرکز مازندران - قائمشهر ( محدود ۹۵/۱-۹ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی تحويل در شهرستان ايرانشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی تحويل در شهرستان زاهدان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۰۰۰ عدد لامپ كم مصرف ۳۰ وات و ۸۰۰۰ عدد لامپ ۵۰ ، ۷۰ و ۱۵۰ سديم (در ۴ گروه)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۸- طراحی ٬ تهيه ٬ نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ کيلوولت ورامين

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۷- طراحي٬ تهيه٬ نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ حسن آباد کرج

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۶- طراحي٬ تهيه ٬ نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ سهرورد و انديشه ۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۵- طراحی ٬ تهيه ٬ نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ جمهوری

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۴- طراحي٬ تهيه٬ نصب و راه اندازی بی ترانس سوم پست ۶۳/۲۰ پرندک

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:

خبرنامه تخصصی