انجمن برق ایران
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : پروزه بهسازی تاسيسات برودتی ساختمان مرکزتشخيصی و آزمايشگاهی به متراژ۱۶۵۰۰

دستگاه برگذارکننده : سازمان پزشکی قانونی كشور/ قوه قضائيه
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان ارزيابی کيفی مشاور ( طراحی پروژه های برق )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد کراس آرم ۲/۴۰ و تسمه بازويی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای شهرستان سراوان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای شهرستان فنوج

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای شهرستان اسپکه

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای شهرستان سرباز

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای شهرستان ايرانشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای ناحيه دو شهرستان زاهدان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کيفی خريد سيم محافظ OPGW خط انتقال ۲۳۰ کيلوولت داريان – اورامانا

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای غرب / وزارت نيرو
مهلت : ۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه برق روستاهای شهرستان نيکشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : اداره حجمی /زمانی امور انبار نفت ٫ستاد و سوختگيری هواپيمايی نطقه سبزوار

دستگاه برگذارکننده : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران/ وزارت نفت
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه چوبی اشباع شده

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع مقره سليکونی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريدانواع ترانسفورماتورهای کم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۹ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی