انجمن برق ایران
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه ۹۵/۲۱۰۰۶- خريد ترانس های قدرت و كمكی جهت پستهای انتقال

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول- تجديد مرتبه اول مناقصه شماره ۱-۲۷۲۹ -۵-۳۰۰۷۸ (خريد تعداد ۸ دستگاه الكتروموتور ضد انفجار بر

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تست لوازم اندازه گيری غيرديماندی نواحی آذربايجانغربی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵/۶۷ـ خريد يکدستگاه تست فوران – يک دستگاه کشش سطحی – يکدستگاه تانژانت دلتا

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه۹۵/۴۸ـخريد تابلوهای شماره ، گردش فازی و کد ديسپاچينگ خطوط

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه نوبت دوم اجرای کابل کشی و نصب روشنائی در بلوار ورودی شهر

دستگاه برگذارکننده : استانداری اصفهان/ وزارت کشور
مهلت : ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفي۹۵/۷۰ـحمل ، استقرار ترانسفورماتور قدرت روی فونداسيون و راه اندازی آن در پست زهکوت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفي۹۵/۶۹عمليات ساختمانی احداث اتاق کنترل وجاده های داخلی وساير کارهای باقی مانده پست زهکلوت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد لوازم يدکی کارخانه پتاس خور و بيابانک

دستگاه برگذارکننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران/ و
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه و نصب دوربين مداربسته در محوطه انبار مركزی شركت توزيع برق استان كردستان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريدتجهيزات اتوماسيون جهت ۱۱۴کليدهوايی شامل(مودم -آنتن ومتعلقات جانبی)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريدتجهيزات قطع کننده هوايی باالزامات اتوماسيون شبکه شامل ريکلوزروسکشن لايزرو

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۲. خريد انواع کابل ( مناقصه ۰۷۹۵-۹۵۴۲ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۹۵/۲۳۰۰۲- احداث پست ۶۳/۲۳۰ کيلوولت گلستان (EPC)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. خريد انواع تير بتونی ( مناقصه ۰۷۹۶-۹۵۴۳ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی