انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : ۴. احداث شبکه های تک تيری (۲) پراکنده شهرستان شهرکرد ( مناقصه ۹۵-۳۵ تجديد نوبت اول )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خريد و تعويض رله های الکترومکانيکی به الکترونيکی واحد بخار نيروگاه لوشان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توليد نيروی برق لوشان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی صلاحيت (جهت تهيه

موضوع : فراخوان عمومی شناسايی تامين کنندگان کالا و تجهيزات نيروگاهی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توليد نيروی برق لوشان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۲۴/س م/۹۵ خريد ۱۳قلم انواع باطری شارژ

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MD۹۹-۹۴۴۳۳۲۵-RLخريد P.F : TURBO COMP GTK۱۰-۳ NEVSKY ZAVOD

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MD۹۹-۹۰۴۰۳۲۲-MKخريد P.F : LOW PRESSURE COMPRESSOR CYLINDER

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MH۶۲-۱۵۱۱۸۱۰۲۴۴-MKخريد P.F : CLARK ENGINE

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MH۶۲-۹۱۴۱۵۲۲-MKخريد P.F : GAS CLARK ENGINE

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۱۰-۹۵ خريد ۵۰۰۰ پورت تجهيزات ACCESS

دستگاه برگذارکننده : شرکت مخابرات ايران/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا
مهلت : ۱۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسيسات برقي٬ مکانيکی و مخابراتی

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه/ وزارت
مهلت : ۰۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی صلاحيت (جهت تهيه

موضوع : آگهی فراخوان عمومی شناسايی و ارزيابی پيمانکاران

دستگاه برگذارکننده : شرکت توليد نيروی برق لوشان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مرمت و بهسازی ساختمانها، زيرساختهای تاسيسات برقی، مکانيکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه تبريز

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۷ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ۹۵/۱۲۰۱۵- خدمات حريم بانی از خطوط انتقال و فوق توزيع تهران، البرز و قم

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۱۱۰۰۶ - خريد ۵۸۰ دستگاه خازن ۱۰۰ و۲۰۰ و ۲۱۷ کيلووار

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : مناقصه محدود سيستم حفاظت الکترونيک مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز بوکان(بابررسی فنی)

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۱۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی