انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : احداث و تجهيز مخزن زمينی بتنی، ايستگاه پمپاژ و شبكه توزيع آب، فضای سبز و آتش نشانی فرودگاه رشت

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۰۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۶۵ـطراحی ، خريد و نصب برج به همراه عمليات سيم کشی خط انتقال دو مداره

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی تحويل در شهرستان ايرانشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی تحويل در شهرستان زاهدان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه تعميرات ترانسفورماتور ۹۵/۱۵۰۹

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات شبکه (فايروال) (شماره ثبت سامانه ستاد ۲۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۷ )

دستگاه برگذارکننده : بانک ملي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات سرور و شبکه (۲۰دستگاه سرور و ۱۰ دستگاه سوئيچ) (شماره ثبت سامانه ستاد ۲۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۶ )

دستگاه برگذارکننده : بانک ملي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۴۶/۹۵ تهيه مواد، ساخت و تحويل شينه های الکتروموتورهای ۶.۳ كيلو ولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۳۵۰ دستگاه مجموعه ايستگاه کاری

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۳۵۰ دستگاه مانيتور

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۱۲۰دستگاه چاپگر

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : ۴۳/۹۵ خريد سنسورها و قطعات مورد نياز آنالايزرهای شيميايی آب

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۴ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۲۰۰۸- توسعه دو فيدر در پست ۴۰۰ نيروگاه شهيد رجايی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات و تعميرات اساسی و رنگ آميزی دکل های مهاری و متعلقات مربوطه در سطح مجتمع بندری امام خمی

دستگاه برگذارکننده : اداره کل بنادر و کشتيرانی بندر امام خمينی (ره)/ وز
مهلت : ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری فعاليت خدمات تعمير و نگهداری برق مراكز روستايی موچش و كوله ساره

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی