انجمن برق ایران
مزايده

موضوع : فروش اموال اسقاطی موجود در بانک ملی استان

دستگاه برگذارکننده : اداره امور شعب بانک ملی استان چهار محال وبختياري/
مهلت : ۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور ۹۵/۱۵۰۳

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تعميرات انواع ترانسفورماتور ۹۵/۱۵۰۲

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از ميدان قمر بنی هاشم تا ميدان معلم شهرکرد ( فاز۳) –

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۶. تبديل خط تک مداره به دو مداره حد فاصل شهرداری تا خانه معلم شهر لردگان (مناقصه ۹۵-۲۴ تجديد شده

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : احداث شبکه تک تيري۲ پراکنده شهرستان شهرکرد ( مناقصه ۹۵-۳۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ريکلوزر عايق جامد ( مناقصه ۹۵-۳۴ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد سکسيونر هوايی SF۶ موتوردار ( مناقصه ۹۵-۳۳ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۲. احداث شبکه تک تيری پراکنده شهرستان بروجن ( مناقصه ۹۵-۳۲ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد کابل خود نگهدار ۲۰ کيلوولت ( مناقصه ۹۵-۳۱ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۲۰۰۷ - کابل کشی ۶۳ کيلوولت فيروزی - کلانتری

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و نصب و راه آندازی دستگاه ذخيره سازی اطلاعات ارتباطی (شماره مناقصه ۳۳/۹۵/۳۱)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۰۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۰۰۰ دستگاه رايانه All In One (شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۳)

دستگاه برگذارکننده : بانک ملي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۳ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : دعوت به تجديد مناقصه محدود يک مرحله ای ۱۲۰۲۳/۹۴- خريد٬نصب‌و راه اندازی تجهيزات ساماندهی شرکت برق

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد،نصب و راه اندازی سه لينك SDH فيبر نوری

دستگاه برگذارکننده : برق منطقه ای گيلان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی