انجمن برق ایران
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خريد ،حمل ، نصب ،اجرا و راه اندازی پست های برق طرح آب رسانی به شهرستان جم

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تعمير، سرويس و نگهداری تجهيزات مخابراتی، الکترونيکی بندرامام خمينی (ره) و بنادر تابعه

دستگاه برگذارکننده : اداره کل بنادر و کشتيرانی بندر امام خمينی (ره)/ وز
مهلت : ۰۳ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شماره ۹۵/۲۰ ارزيابی توان تأمين لوازم يدکی تجهيزات ثابت و دوار توربين بخار شامل: پره های ثابت، متحرک

دستگاه برگذارکننده : توليد نيروی برق اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شماره ۹۵/۲۱ ارزيابی توان تأمين لوازم يدکی سيستم کنترل توربين بخار (شامل: والوهای اصلی توربين

دستگاه برگذارکننده : توليد نيروی برق اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شماره ۹۵/۲۲ ارزيابی توان تأمين تجهيزات برج خنک کننده شامل: پکينگ برج از جنس PP ، نم گير و ساير

دستگاه برگذارکننده : توليد نيروی برق اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شماره ۹۵/۲۳ ارزيابی توان تأمين تجهيزات الکتريکی نيروگاه (شامل: موتور CWP , FWP واحد ۱و۲و ۳، بريکره

دستگاه برگذارکننده : توليد نيروی برق اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۴۴ـ اجرای عمليات ايمن سازی ترانس های ارت و سرويس و تغذيه داخلی با اجرای فنس محافظ

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای شبكه برق سه فاز ۲۰كيلو ولت ايستگاه پمپاژ آب آشاميدنی چشمه خضر زنده -شهرستان اردل

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه عمومی يک مرحله ای خريد٬نصب وراه اندازی تاسيسات برق وکابل کشی پست برق بيمارستان معاون صحنه

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه/ وزارت
مهلت : ۲۶ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای شبکه داخلی مخابرات شهرک سنگ اليگودرز

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۱۰۰۶/۹۵ - خريد ۵۸۰ دستگاه خازن ۲۱۷.۲۰۰و ۱۰۰ کيلووار

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه برق روستاهای شهرستان سوران

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه برق روستاهای شهرستان خاش

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای ايرانشهر – دلگان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای نيکشهر – فنوج – اسپکه- قصرقند

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی