انجمن برق ایران
مزايده

موضوع : ۲. فروش اجناس اسقاط موجود در انبار - مزايده ۹۵-۴ ( آهن آلات-تيرچوبی ،بتونی و فلزی)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : ۱. فروش اجناس راکد موجود در انبار فشار ضعيف - مزايده ۹۵-۳

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تقاضای شماره MF۵۳-۹۰۴۰۷۶۰-SL خريد VIBRATION

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : عمليات طراحی ، تامين تجهيزات همراه با مهندسی خريد ، اجرای عمليات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی د

دستگاه برگذارکننده : شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد ، نصب و راه اندازی يک دستگاه ايکس ری کاميونی -کانتينری سرعت بالا

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵.۴۲ـخريد تجهيزات و اجرای کامل خطوط ۱۳۲کيلوولت ارتباطی پست ۱۳۲/۴۰۰ کيلوولت بهرمان

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول مناقصه شماره ۲۶۹۶-۴- ۳۰۰۷۸ (خريد تعداد شش دستگاه الكتروپمپ برای آب زدايی مخازن (توليد داخل

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ، نصب و راه اندازی يک دستگاه ايکس ری کاميونی -کانتينری نيمه ثابت

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : ۳۱/۹۵ خريد، نصب و راه اندازی يك دستگاه بريكر۲۰كيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۹ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين۲۰قلم قطعاتfisherمربوط به تقاضاي۹۴۵۰۳۸۸-۵۹-۳۱-۰۱ومناقصه شماره۵۴۴-۳-۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد ديزل ژنراتور ۵۰۰ و ۳۵۰ کاوا ۹۵/۱۴۹۶

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۱۹۰ عدد پروب لرزش مناقصه شماره ۴۲۱-۳-۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه و تکميل اجرای سيستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسير

دستگاه برگذارکننده : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : مزايده عمومی ۱۸۷/۹۵:فروش اموال و آهن آلات اسقاط (واقع در كوت امير)

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۹۱۷۸ متر انواع كابل خودنگهدار

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی