انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : توسعه بستر فيبر نوری از اسكله بندر شهيد ذاكری تا شهرك صنعتی طولا( مديريت صنعت و معدن ) به طول ۱۳ كيل

دستگاه برگذارکننده : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم/ نهاد رياست جم
مهلت : ۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع تابلو توزيع ، تابلو اندازه گيری ، جعبه انشعاب و تابلو روشنائی ۹۵/۱۴۹۰

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۲ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل مسی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۷. برونسپاری خدمات مالی، اداری،خدمات مشترکين و بهره برداری شهرستان کيار و شعب تابعه _ ( مناقصه ۹۵-۱۶

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۶. پروژه برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعيف و مشترکين و ..... GIS (مناقصه۹۵-۵ تجديد شده)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۵. بهينه سازی شبکه ۲۰ کيلوولت شهر سامان با سيم روکشدار (مناقصه۹۵-۲ تجديد نوبت دوم)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۴. خريد انواع سيم آلومينيوم (مناقصه۹۵-۱۹)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. احداث دو فيدر خروجی پست ۲۰/۶۳ کيلوولت شهرکرد ۲ ( فاز ۱) (مناقصه۹۵-۱۴)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۲. احداث شبکه ۲۰ کيلوولت زمينی بلوار کاشانی ( فاز ۴) (مناقصه۹۵-۱۳)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۱. احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از ميدان قمر بنی هاشم تا ميدان معلم شهرکرد ( فاز۳) –

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۲۰۰۴/۹۵- احداث سيستم روشنايي٬اعلام حريق وتهيه کانال پست شهيد فيروزی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ، نصب و راه اندازی يک دستگاه ايکس ری کاميونی -کانتينری

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : اجرای عمليات يکپارچه تامين منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب و نصب انشعابات

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد بی سيم جهت ناوگان فوريتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان/
مهلت : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع کابل آلومينيوم کراسلينک و انواع کابل خودنگهدار فشار ضعيف و متوسط و سيم آلومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی