انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۰۷/۹۵- عمليات بهسازی بخشی از ساختمان ديسپاچينگ منطقه ای

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يک دستگاه چيلر اسکرو آب خنک و يک دستگاه برج خنک کننده جهت بيمارستان شهدای تجريش

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهشتي/ وزارت بهد
مهلت : ۲۳ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يک دستگاه ديزل ژنراتور به همراه تابلو برق جهت بيمارستان امام حسين

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهشتي/ وزارت بهد
مهلت : ۲۳ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه ٬اجرا ٬نصب٬تست وراه اندازی ۳۴۱ عددچراغ خيابانی .

دستگاه برگذارکننده : ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت صنعت٬معدن و ت
مهلت : ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تأمين تجهيزات خط ۶۶ کيلوولت دو مداره واقع در ميدان آزادی بوشهر

دستگاه برگذارکننده : استانداری بوشهر/ وزارت کشور
مهلت : ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵/۴ خريد کابل فاصله دار .تک رشته ای

دستگاه برگذارکننده : کياست اميريان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : حراج حضوری مقادير متنابهی لوازم مستعمل و فرسوده و اسقاطی از قبيل ميز و صندلی وكمد و كتابخانه و تلفن

دستگاه برگذارکننده : شرکت ساخت وتوسعه زيربناهای حمل و نقل کشور/ وزارت ر
مهلت : ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع لوازم برقی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع يراق آلات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تعمير و نگهداری و بهره برداری ۶ دستگاه توزين ديناميک (شماره مناقصه ۲۱/۹۵/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و تکميل اجرای سيستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسير

دستگاه برگذارکننده : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد فانوس و ماژول چراغ راهنمايی

دستگاه برگذارکننده : استانداری کرمانشاه/ وزارت کشور
مهلت : ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد رزين و پلی استر جهت لوپ های تقاطعات

دستگاه برگذارکننده : استانداری کرمانشاه/ وزارت کشور
مهلت : ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد برق اضطراری تقاطعات کنترل هوشمند

دستگاه برگذارکننده : استانداری کرمانشاه/ وزارت کشور
مهلت : ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری تامين ونصب دوربين های نظارتی ساختمان اداره کل

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی