انجمن برق ایران
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خدمات مرحله اول، دوم، سوم و نظارت كارگاهی ترميم، بازسازی و نگهداری ابنيه بندر

دستگاه برگذارکننده : اداره کل بنادر و کشتيرانی بندر امام خمينی (ره)/ وز
مهلت : ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای ۹۵/۱۱۰۱۰- خريد ۲۰۰۰ متر كابل ۵۰۰*۱ xlpe

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۱۱۰۱۱- خريد مقره سراميکی در انواع مختلف

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۶/۸ـخريد باطری در آمپرساعت های ۸۰۰ و ۳۵۰ و ۲۰۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع تير بتونی ۹،۱۲و۱۵ متری

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۱ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۶۶ دستگاه انواع تابلو عمومی، روشنايی و روستايی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۶۰۰۰ عدد مقره سوزنی سيليكونی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۳۰۰۰ عدد جلوبر كابل خودنگهدار ، تك مقره ، دو مقره و سه مقره

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و نصب و آسانسور- سه دستگاه

دستگاه برگذارکننده : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
مهلت : ۲۶ / ۰۱ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : عمليات اجرايی مرمت و بهسازی ساختمانها ،زيرساختهای تاسيسات برقی ، مکانيکی وعوامل پروازی و محوطه سازی

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹-۱-۲/۹۶ خريد انواع کابل -يراق الات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۹۶
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۸۰۰۰ متر انواع كابل پروتودور مسی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد۴۵۰۰۰ متر كابل خودنگهدار ۵۰+۱۶+۵۰*۳

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۲ دستگاه انواع ترانسفورماتور كم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری احداث شبكه و پست هوايی مسكن مهر سنندج و روشنايی معابر بانه بصورت كليددردست

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۶

خبرنامه تخصصی