آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهي‌فراخوان‌ارزيابی کيفي‌مناقصه ۲۲۰۲۵/۹۴عمليات‌اجرايي‌آب‌بندی کانال ها و تونل برق‌کريم‌خان- قورخانه

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : بهسازی و نوسازی شبکه برق ايستگاه راه آهن ريگ

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه آهن يزد/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۰۲/س م/۹۵ خريد ۱۸ قلم لوازم برقی فشار قوی

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی كيفی ۲۱۰۰۲/۹۵ - خريد سيم هادی و يراق آلات خط ۴۰۰ جلال - ری شمالی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد۵۱۰دستگاه انواع ترانس کم تلفات کم ظرفيت

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع برق استان لرستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵
دعوتنامه

موضوع : احداث فونداسيون خط ۴ مداره ۲۳۰ و۶۳ کيلوولت قائمشهر- ايستگاه ۶۳/۲۳۰/۴۰۰ کيلوولت مرکز ( محدود ۳-۱/۹۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۴/۱۶۶ تقاضای ۳۴۱۲۸۴۰۶۰۴ خريد دستگاه عيب ياب کابل

دستگاه برگذارکننده : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي/ وزارت نفت
مهلت : ۱۲ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : بهينه سازی پستهای برق فشار متوسط طبس - بيشه در - چادر ملو

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه آهن شرق/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای پروژه های عمرانی توسعه و اصلاح شبکه توزيع برق روستايی سرخس و قوچان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی / وزارت نير
مهلت : ۱۴ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۵۰۰ دستگاه رزبری پای و متعلقات مربوطه

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۵ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۱۰۰۱/۹۴- خريد ۳۰ دستگاه مفصل و ۳۰ دستگاه سرکابل ۶۳ کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۱۱/۹۵ تامين، نصب و راه اندازی الكتروموتور فيدپمپ

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۰۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۱۰/۹۵ خريد، نصب و راه اندازی ۱۳۰ سل باتری پلانته

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۱۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شناسايی تامين کنندگان جهت خريد هادی پرظرفيت ۱-۷/۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين٫نصب٫راه اندازي٫آموزش٫مستند سازی و خدمات پس از فروش سامانه نظارت تصويری پايانه کالای تهرامن

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان تهران/ وزارت ر
مهلت : ۰۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی