انجمن برق ایران
دعوتنامه

موضوع : خريد پست کمپکت برق ۴۰۰ کيلو ولت آمپر

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره:۹۵/۱۶ـانجام عمليات محوطه سازی پست نيروگاهی شوباد

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : شبكه داخلی مخابرات (كابل هوای) در شهركهای صنعتی تبريز۴- ورزقان- شبستر

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۱۹ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای سيستم روشنايی بزرگراه سراوان-کوهک(آسپيچ) بطول ۲ کيلومتر

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان/ وز
مهلت : ۱۸ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفی اجرای سامانه پايش شناورهای ماهيگيری(vms)آبهای دور يا فراساحلی

دستگاه برگذارکننده : سازمان شيلات ايران/ وزارت جهاد کشاورزی
مهلت : ۲۲ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۲۰۲۳/۹۴-عمليات ساختمانی ٬حمل٬نصب٬تست و راه اندازی پست ۲۰/۶۳ يزدان شهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۰۰ دستگاه ماشين سوزن الكتريكی S۷۰۰K و متعلقات(شماره تجديد مناقصه۴/۹۴/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نصب علائم الكتريكی در پروژه ايستگاههای حومه ای(محور تهران-گرمسار،تهران-قزويم و قزوين-قم)ش.م ۱۱/۹۴/۳۳

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نظارت کارگاهی بر عمليات خريد٬نصب ٬تست و راه اندازی تجهيزات سيستم های ATCايستگاهی در چهرمحور شامل شرق

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه برق فشارمتوسط نمايشگاه

دستگاه برگذارکننده : ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت صنعت٬معدن و ت
مهلت : ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه برق فشارمتوسط نمايشگاه

دستگاه برگذارکننده : ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت صنعت٬معدن و ت
مهلت : ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۱۱/۹۳- تامين تجهيزات و اصلاح فونداسيون خطوط ري-رجايي-آوينی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۰۰۰ دستگاه برقگير ۲۴ كيلوولت و۱۰۰۰ دستگاه كات اوت فيوز

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول - تجديد مرتبه اول مناقصه شماره ۲۷۰۲-۴-۳۰۰۷۸ (خريد تعداد ۶ دستگاه ترانس توزيع هرمتيك ۲۰۰۰ كی

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۲۲ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجهيزات رايانه ای

دستگاه برگذارکننده : اداره کل پشتيبانی و خدمات عمومي/ نهاد رياست جمهوری
مهلت : ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی