انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و نصب بيسيم و تجهيزات مرتبط - مناقصه شماره ۰۸۰۱ - ۹۵۴۸

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره DP۹۴-۱۵۷۲۸۵۰۱۴۴-MK خريد P.F : GAS TURBINE EM۸۵

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره DP۹۴-۱۵۷۲۸۵۰۱۴۳-MK خريد قطعات توربين وارتسيلا

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريداری کابل های فشار متوسط، فشار ضعيف حفاظتی و کنترلی و سيم مسی جهت بانک های خازنی ( عمومی ۹۵/۱-۲۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : احداث شبکه مخابرات شهرکهای صنعتی برازجان، ريگ و نواحی صنعتی لمبدان و بنک

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۳۲/س م/۹۵ خريد ادوات برقی فشار قو

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۷۳-۹۵ خريد ركوردرهای بدون كاغذ (paper less Recorder)

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه :۹۵/۳۱ـ توسعه يک فيدر خط۴۰۰ کيلوولت در پست نيروگاه کرمان

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۹۹ـاحداث فونداسيون ،خريدواجرای سيستم زمين برج های خط۱۳۲ زنگی آباد و اختيار آباد

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : عمليات احداث فونداسيون خط ۶۳ كيلوولت دو مداره پول به بلده ( محدود ۹۵/۱-۲۲ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۱۲۰۲۸- خدمات نظافت پستهای امور انتقال نيروی تهران ۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
مزايده

موضوع : فروش اجناس اسقاط ( ترانسفورماتور- تير چوبی - آهن آلات)- مزايده ۹۵-۱۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : فروش ۶۰ تن سيم مسی اسقاط

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع کابل فشارضعيف مسی و آلومينيومی به شماره ۶۲ـ۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع کابل فشارضعيف آلومينيومی خودنگهدار به شماره ۶۱ـ۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی