دعوتنامه

موضوع : خريد تعداد بيست دستگاه تابلو ۲۰ كيلوولت خازنی ( محدود ۹۵/۱-۲۱ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۸- طراحي٬ نصب و راه اندازی خازن گذاری پست ۶۳/۲۰ورامين EPC

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ۹۵/۲۱۰۰۴- خريد ۶۶ دستگاه سركابل گازی پست GIS شهيد فيروزی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و نصب و تجهيز سيستم نظارت تصويری مدار بسته

دستگاه برگذارکننده : بانك ملی ايران - اداره امور شعب استان فارس/ وزارت
مهلت : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تهيه،نصب وراه اندازی تجهيزات برقی،ابزار دقيق شيرخانه،آبگير کشاورزی شبکه آبياری غلامان

دستگاه برگذارکننده : سيد ابراهيم علوي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۱۱۰۱۰- خريد ۲۰۰۰ متر کابل ۵۰۰*۱ به همراه متعلقات شامل مفصل وسرکابل

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان ارزيابی کيفی جهت ليست کوتاه شناسايی تاٌمين كنندگان ذيصلاح جهت خريد انواع رله ( ۹۵/۷-۴ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تجديد آگهی فراخوان ارزيابی کيفی ۹۵/۲۱۰۰۶- خريد ترانس های قدرت و کمکي۴۰۰ و ۲۳۰ و ۶۳ جهت پستهای انتقال

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفي:۹۵/۱۰۳ـانجام عمليات ساختمانی پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کيلوولت جيرفت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفی تامين منابع مالی واجرای پروژه تعويض۳۹۶دستگاه کنتورهای وقرائت از راه دور ازطريق فاينانس

دستگاه برگذارکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۱۳۴-۱۳۰-۲/۹۵ (خريد انواع پايه بتونی )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد‌ چهار دستگاه رله ديستانس ( عمومی ۹۵/۱-۱۹ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : ۴. تبديل خط تک مداره به دو مداره حدفاصل ميدان آزادگان تا چهارراه شهرداری لردگان ( مناقصه شماره ۰۷۹۹

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. خريد کوبيکل کمپکت ( مناقصه شماره ۰۷۹۲-۹۵۳۹ تجديد نوبت اول )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۲. تعميرات برنامه ريزی شده و بدون برنامه مرحله پنجم سطح شهرستان شهرکرد ( مناقصه شماره ۰۷۹۰-۹۵۳۷

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی