انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريدانواع پايه بتنی مسلح به شماره ۶۰ـ۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع چراغ خيابانی به شماره ۵۹ـ۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۷۲-۹۵ خريد ترانسميترهای فشار و اختلاف فشار

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۸۸ـ خريد يراق آلات سيم هادی و محافظ فيبر نوری خط ۲۳۰کيلوولت نيروگاه کهنوج – کهنوج ۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : قطع و وصل وتوزيع قبوض و قرائت كنتور ونصب و اصبلاح انشعابات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزيابی کيفی خريد ۵۰۰ مگاوار بانکهای خازنی صنعت برق کشور شماره ۳۱/۹۵۱

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای غرب / وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۱۱۰۰۸- خريد لينک TPS و PLC

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره:۹۵/۹۶ـ خريد ۵۵ دستگاه کنتور تغذيه داخلی خاص بازار برق

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : طراحي؛تامين تجهيزات؛نصب؛راه اندازی وآموزش سيستم مانيتورينگ ايستگاههای تقليل فشارگازاستان اردبيل.

دستگاه برگذارکننده : شرکت گاز استان اردبيل/ وزارت نفت
مهلت : ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۷۲ عدد رله حفاظتی و ۱۵ عدد تست بلاك mmLG۰۱

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : طراحی ،ساخت،حمل،نصب ،تست و راه اندازی تجهيزات يک دستگاه بِی ۲۳۰ کيلوولت در پست ۴۰۰ ( عمومی ۹۵/۱-۲۰ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : خريد تعداد بيست دستگاه تابلو ۲۰ كيلوولت خازنی ( محدود ۹۵/۱-۲۱ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۸- طراحي٬ نصب و راه اندازی خازن گذاری پست ۶۳/۲۰ورامين EPC

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ۹۵/۲۱۰۰۴- خريد ۶۶ دستگاه سركابل گازی پست GIS شهيد فيروزی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و نصب و تجهيز سيستم نظارت تصويری مدار بسته

دستگاه برگذارکننده : بانك ملی ايران - اداره امور شعب استان فارس/ وزارت
مهلت : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی