آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۷- طراحي٬ تهيه٬ نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ حسن آباد کرج

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۶- طراحي٬ تهيه ٬ نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ سهرورد و انديشه ۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۵- طراحی ٬ تهيه ٬ نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ جمهوری

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۳۰۰۴- طراحي٬ تهيه٬ نصب و راه اندازی بی ترانس سوم پست ۶۳/۲۰ پرندک

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره ۹۵/۲۳۰۰۳- طراحي٬ تهيه ٬ نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۰ شهيد همتی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفي:۹۵/۱۰۲ـ انجام عمليات نگهداری و تعميرات تجهيزات مخابرات و تله متری ديسپاچينگ

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفي:۹۵/۱۰۰ـانجام عمليات نگهداری و تعميرات تجهيزات خطوط و پست های استان کرمان

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفي:۹۵/۸۲ـانجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزيع در استان کرمان

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی تحويل در شهرستان ايرانشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی تحويل در شهرستان زاهدان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. خريد سکسيونر هوايی SF۶ موتور دار ( مناقصه شماره ۹۵-۳۳ تجديد نوبت اول )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۲. برونسپاری حجمی فعاليت روشنايی معابر شهرستان لردگان و شعب تابعه ( مناقصه شماره ۰۷۹۸-۹۵۴۵)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری حجمی فعاليت روشنايی معابر شهرستان های شهرکرد – بن – سامان و شعب تابعه ( مناقصه شماره۰۷۹۷-۹۵۴۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهزات نوارخوان و کارتريج ۱۷/ع/۹۵

دستگاه برگذارکننده : بانک کشاورزي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تعمير و نگهداری تجهيزات راديوئی آلات ناقله ريلی (شماره مناقصه ۴۱/۹۵/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۰۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی