فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
کارگاه آموزشی

سمینار راه کارهای اجرایی جهت تولید انرژی برق

آدرس : تهران -
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تا  ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

بیشتر
کارگاه آموزشی

دوازدهمین کارگاه آموزشی نرم افزار DesignBuilder

آدرس : تهران -
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ تا  ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

بیشتر
کارگاه آموزشی

شبیه سازی سه بعدی ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی با هدف بهبود شرایط داخلی ساختمان

آدرس : تهران - دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ تا  ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

بیشتر

خبرنامه تخصصی