انجمن برق ایران
بررسی آزمايشگاهی اثر عمر دمپر بر عملكرد ارتعاشی آن ها در خطوط انتقال نيرو

بررسی آزمايشگاهی اثر عمر دمپر بر عملكرد ارتعاشی آن ها در خطوط انتقال نيرو

چکیده :

در اين مقاله تلاش شده است كه با تكيه بر آزمون هاي ذكرشده در استاندارد يك دمپر تحت بار متناوب خستگي قرار گيرد و ميزان تغييرات پاسخ  فركانسي (Frequency Response ) آن مورد بررسي قرار گيرد. 

خطوط انتقال نيرو همواره در معرض وزش باد هستند و  دمپر هاي (Stock Bridge Dampers ) نصب شده روی آن ها وظيفه كاهش دامنه كرنش در مجارت تكيه گاه را بر عهده دارد. در اين مقاله تلاش شده است كه با تكيه بر آزمون هاي ذكرشده در استاندارد يك دمپر تحت بار متناوب خستگي قرار گيرد و ميزان تغييرات پاسخ  فركانسي (Frequency Response ) آن مورد بررسي قرار گيرد. 

ادامه مدل ديناميكي مناسبي براي ارتعاشات خطوط ارائه شده كه قادر است عملكرد دمپر قبل و بعد از آزمون خستگي را مقايسه نمايد. همچنين از دمپري كه بيش از 30 سال در خطوط بوده اند پاسخ فركانسي گرفته شده و نتايج آن در مدل قرار داده شده است. در نهايت با تكيه بر نتايج به دست آمده توصيه هايي براي طراحي و نصب دمپر ارائه شده تا اين ابزار بتواند پس از گذشت سال ها كماكان ارتعاشات خطوط انتقال نيرو را مهار نمايد.

  • ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط