انجمن برق ایران
بررسی و ارزيابی روش های يخ زدايی و جلوگيری از يخ زدگی خطوط انتقال نيرو

بررسی و ارزيابی روش های يخ زدايی و جلوگيری از يخ زدگی خطوط انتقال نيرو

چکیده :

طوفان های سنگين برف و يخ، صدمات قابل توجهی به خطوط انتقال نيرو وارد می كنند. هرچند چنين مشكلاتی در بخش هايی كوتاه از خطوط انتقال و در زمان های خاصی از سال به وقوع می پيوندد، اما مشكلات و حوادث فوق الذكر باعث تهديد جدی قابليت اطمينان و امنيت شبكه می گردد.  پر واضح است كه هزينه كاهش امنيت شبكه از اين طريق و مدت زمان طولانی در مدار نبودن خطوط انتقال بسيار بيشتر از هزينه فراهم كردن تمهيدات جلوگيری از يخ زدگی و يخ زدايی خطوط انتقال است.

یخ زدايی خطوط انتقال نيرو در مناطق سردسير از مهمترين مسائل و مشكلات شركت های برق منطقه ای طی دهه های اخير بوده است.

تكنيک های زيادی برای حل اين مشكل ايجاد شده است.  بر مبنای تجربه صنعت برق در نقاط مختلف دنيا، دو استراتژی متفاوت به كار رفته در اين رابطه در خطوط انتقال هوايی عبارتند از:

1- يخ زدايی

2- جلوگيری از يخ زدگی

برای جلوگيری از تخريب برج های انتقال نيرو، شركت های برق اقدام به طراحی و احداث خطوطی می كنند كه بتوانند حجم يخ قابل توجهی را تحمل كنند تا احتمال تخريب و شكست برج ها به حداقل برسد. اين موضوع، معمولاً به برج هایی با استحكام بالا و خطوط گران قيمت نياز دارد.

جلوگيری از يخ زدگی خطوط انتقال نيرو نخستين كاری است كه در اين رابطه بايد انجام داد. بعنوان اقدام بعدی، ميتوان از تكنيک های  يخ زدايي نيز استفاده كرد. با استفاده بهينه از اين تكنولوژی ها ميتوان بار يخ خطوط انتقال را كاهش داد. بديهی است هرچه حجم بار يخ خطوط انتقال نيرو بيشتر باشد، كارايی چنين روشهايی چشمگيرتر خواهد بود.

جلوگيری از يخ زدگی باعث كاهش مقدار يخ جمع شده روی خطوط می شود. اين استراتژی می تواند در خطوطی كه دارای طراحی نرمال می باشند به كار گرفته شود؛ خطوطی كه برای تحمل بار زياد يخ طراحی نشده اند. در صورت بكارگيری مناسب اين استراتژی می توان به صرفه جویی قابل توجهی در هزينه طراحی و احداث خطوط جديد دست يافته و ضرايب اطمينان در استحكام برج، زنجيره يراق آلات و ... را نرمال نمود.

در اين مقاله روش های مختلف جلوگيری از يخ زدگی و يخ زدايی هادی ها و سيم های گارد در خطوط انتقال ارائه، بررسی و مقايسه شده اند. همه روش هايی كه در حال حاضر بدين منظور به طور گسترده به كار می روند، با ذكر جزئيات روش، سطح ولتاژ اعمالی و ملاحظات فنی و اقتصادی توصيف شده اند. بهره برداران شبكه های برق ژاپن، روسيه، كشورهای آمريكای شمالی و اروپای شمالی تجارب ارزشمندی در اين مسائل دارند؛ كليه روشهای بررسی شده، روش هايی هستند كه در اين كشورها بكار رفته اند.

نتيجهگيری

يكی از مشكلات شركت های برق منطقه ای در مناطق سردسير، يخ زدگی و نشست برف بر روی سيم های هادی و محافظ خطوط انتقال نيرو می باشد. طوفان های سنگين برف و يخ، صدمات قابل توجهی به خطوط انتقال نيرو وارد می كنند. اين مشكلات در بخش های كوتاهی از خطوط انتقال و در زمان های خاصی از سال اتقاق ميافتد اما باعث تهديد جدی قابليت اطمينان و امنيت شبكه ميگردد. پر واضح است كه هزينه كاهش امنيت شبكه از اين طريق و مدت زمان طولانی در مدار نبودن خطوط انتقال بسيار بيشتر از هزينه فراهم كردن تمهيدات جلوگيری از يخ زدگی و يخ زدایی خطوط انتقال است.

در اين مقاله روش های مختلف جلوگيری از يخ زدگی و يخ زدایی هادی ها و سيم های گارد تشريح شده اند. همه روش هايی كه در حال حاضر بدين منظور به كار می روند، به غير از آن ها كه تمايل كمی به استفاده از آن ها وجود دارد، در اين مقاله بررسی شده اند.

شركت های برق در سراسر دنيا در حال حاضر تمايل به استفاده از روش های گرمايی اثر ژول دارند، تا بتوانند در سطح گسترده خطوط هوايی شبكه برق را حفاظت كنند. اين روش ها در بسياری از كشورها برای چندين دهه استفاده شده اند و به همين علت به بلوغ كامل تكنولوژيکی رسيده اند.

بازدهی آنها بستگی به انتخاب تكنولوژی مناسب با توجه به شرايط تحت بررسی دارد؛ بدين منظور بايد شرايط آب و هوايی قسمت های مختلف خط و زمان های نياز به برقدار بودن خط را بصورت همزمان در نظر گرفت. در اين زمينه بايد هماهنگی لازم با تعميرات و نگهداری به عمل آيد و همزمانی بين تعميرات و يخ زدايی ايجاد شود تا زمان قطع برق به حداقل برسد.

برای حفاظت بخش های كوتاه تر و استراتژيك خط روش های مكانيكي بهترين هستند. در اين مقاله روش های مكانيكی عملی كه در حال حاضر استفاده می شوند، بررسی و ارزيابی شده است. اين روش ها به صورت دائمی روی خط نصب نمی شود و نياز به نيروی انسانی دارند.

  • ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط