فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی

خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی

چکیده :

جاگذاری بهينه خازن های ثابت در فيدر های اصلی و فرعی شبکه های شعاعی منجر به کاهش تلفات انرژی، آزادسازی ظرفيت فيدرهای موجود و بهبود پروفيل ولتاژ می شود.

ارائه یک روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی

نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

چکیده:

جاگذاری بهينه خازن های ثابت در فيدر های اصلی و فرعی شبکه های شعاعی منجر به کاهش تلفات انرژی، آزادسازی ظرفيت فيدرهای موجود و بهبود پروفيل ولتاژ می شود. در اين مقاله مسئله خازن گذاری بهينه در فيدرهای شعاعی شبکه های توزيع فرمول بندی و يک راه حل تحليلی جديد برای حل مسئله ارائه شده است.

اعمال روش خازن گذاری مطرح شده در اين مقاله مستقل از سطح ولتاژ سيستم مورد مطالعه می باشد و تنها محدوديت آن شعاعی بودن سيستم قدرت مورد بررسی است. لذا از روش ارائه شده می توان در شبکه های فشار ضعيف و فشار متوسط منتهی با ساختار شعاعی استفاده کرد. تابع هدف در مسئله بهينه سازی، کاهش تلفات انرژی با در نظر گرفتن هزينه خازن های به کار رفته و همچنين برای اولين بار هزينه تامين توان راکتيو مورد نياز بارهای شبکه است. در روش پيشنهادی هر دو پارامتر مقدار و محل بهينه خازن های ثا بت در فيدرهای با توزيع بار غير يکنواخت با احتساب مقادير متوسط بار در دوره های زمانی معين و با وجود يا نبود فيدرهای فرعی توسط فرمول های بسته رياضی محاسبه گرديده است. روش ارائه شده در اين مقاله به عنوان يک آلترناتيو جديد با قابليت دقت بيشتر و ارائه مدلی نزديک به شرايط موجود و حذف فرضيات غير واقعی نسبت به ساير روش های تحليلی ديگر می تواند در عمل مورد استفاده اداره های برق منطقه ای واقع شود. نتايج حاصل از اين روش بر يک فيدر شعاعی 15 باس باره در انتهای مقاله ارائه شده است.

فرمت: PDF

حجم: 225 KB

تعداد صفحات: 9

  • ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط