انجمن برق ایران
دانلود استاندارد لوازم حفاظت فردی در صنعت برق

دانلود استاندارد لوازم حفاظت فردی در صنعت برق

چکیده :

لوازم حفاظت فردی PPE در فرآيند سيستم مديريت ايمنی و بهداشت به عنوان تجهيزات و وسايلی هستند كه نبايستی به عنوان عامل پيشگيری حتمی از خطرات موجود دركار مورد استفاده قرار بگیرند.

دانلود استاندارد لوازم حفاظت فردی در صنعت برق

شماره استاندارد 501-83

مقدمه

لوازم حفاظت فردی PPE در فرآيند سيستم مديريت ايمنی و بهداشت به عنوان تجهيزات و وسايلی هستند كه نبايستی به عنوان عامل پيشگيری حتمی از خطرات موجود دركار مورد استفاده قرار بگيرند، بلكه بايستی به عنوان يك عامل پشتيبان به همراه ديگر احتياط ها و روشهای حذف و كاهش ريسك در جهت پيشگيری از خطرات احتمالی و شايد غيرقابل پيش بينی در محيط كار و فرآيند انجام آن، مورد استفاده قرار گيرد. و اين لوازم از طرف كارفرما در اختيار كارگران و كاركنان قرار گرفته تا در موارد تعيين شده توسط كاركنان مورد استفاده قرار گيرد و جنبه مالكيت شخصی خارج از محيط كار برای افراد ندارد.

هدف

باتوجه به "مقررات انتخاب، تهيه و ارزيابی لوازم حفاظت فردی " در صنعت برق ارائه شده به شماره 401-83 و نظر به اینکه کلاه های ایمنی يكی از لوازم حفاظت فردی می گردد و با تأكيد بر اين نكته كه هر نوع از لوازم حفاظت فردی برای پيشگيری از ريسك های خاص مؤثر می باشند، جهت هماهنگی در تعيين اين مشخصه ها و نگهداری مناسب آن و اطمينان از كارآيی لازم در هنگام مواجهه با ريسك های قابل پيش بينی و كاهش حوادث ناشی از كار، اين استاندارد تدوين گرديده است. هدف از اين استاندارد، فراهم نمودن اطلاعات لازم جهت مشخصات فنی، آزمون ها، نشانه گذاری و نحوه استفاده از كلاه ايمنی می باشد.

فرمت : PDF

حجم: 2.18 MB

تعداد صفحات: 24

 

  • ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط