انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله
شما هم می توانید تجهیزات برق خود را در اینجا ثبت نمایید ، ثبت نام رایگان

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

چکیده :

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

 لطفاً قبل از نصب به دستورات ذیل توجه فرمایید :

 اطمینان حاصل كنید سركابلی را كه انتخاب نموده اید از نظر سایز، مناسب كابل باشد.

به شماره فنی كالا و دستورنصب آن مراجعه كنید.

ممكن است كه دستور نصب از آخرین دفعه ای كه شما عمل نصب را انجام داده اید تغییرداشته باشد.

دستور نصب را با دقت مطالعه كنید و فقط مطابق با آن كار نصب را انجام دهید.

دستورات عمومی :

از یك مشعل با گاز پروپان یا گاز بوتان استفاده كنید .

مشعل را طوری تنظیم كنید كه یك شعله آبی ملایم با سرشعله زرد رنگ به دست آید .

از بكارگیری شعله آبی با چراغ كوره ای یا سر پیك خودداری نمایید.

شعله را پیوسته و یكنواخت حركت دهید تا باعث حرارت دادن بیش از حد به یك نقطه نشود.

همه محل های در تماس با چسب را قبلاً تمیز و روغن زدایی كنید.

چنانچه از ماده پاك كننده خاصی استفاده می كنید، لطفاً دستورالعمل آنرا بخوانید.

عمل حرارت دادن روكش را از آنجایی كه در دستورالعمل نشان داده شده است، آغاز كنید.

اطمینان حاصل كنید كه روكش یكنواخت و به آرامی جمع شده باشد.

روكش باید بصورت صاف و بدون چروك، به دور اجزا داخلی جمع شود.

 

 

 

 

مرحله آماده سازی كابل

 كابل با شیلد مفتولی :

با توجه به مقادیر A و B مندرج در جدول 1، باندازه B + A از روكش بیرونی كابل را برداشته و 150 میلیمتر از باقیمانده روكش بیرونی آن را تمیز و چربی زدایی نمایید. (شكل 1a )

 دستورالعمل سرکابل زدن

كاغذ محافظ ماستیك قرمز رنگ را جدا نموده و به اندازه 80 میلیمتر از روكش بیرونی كابل را با آن ماستیك نوار پیچی نمایید. (شكل 2a )

دقت كنید به هنگام نوارپیچی، ماستیك یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد.

سپس مفتولهای شیلد كابل را همانند شكل بر روی ماستیك قرار داده ودقت كنید كه از روی همدیگر عبور داده نشوند.

با یك تكه مفتول مسی، دیگرمفتولها را در 80 میلیمتری لبه لایه بیرونی كابل بسته و ادامه مفتولها را به گونه ای بهم دیگر بتابانید كه حالت سیم زمین را پیدا نمایند.

مجددا كاغذ محافظ ماستیك قرمز رنگ را جدا و به اندازه 80 میلیمتر از محل قرار گرفتن مفتولها را با آن ماستیك نوار پیچی نمایید. (شكل 2a )

 

رشته های كابل را مطابق شكل 3a به شكل نهایی خود درآورده و اضافه آنها را قطع كنید.

لایه گرافیت رشته ها را به اندازه K ازلبه روكش بیرونی كابل باقی گذاشته و الباقی آنرا از روی عایق XLPE بردارید.

توجه: اگر از روش حرارت دادن جهت گرافیت برداری استفاده می شود، باید بعد از گرافیت برداری، با استفاده از شیشه و به نرمی لایه بسیارنازكی از عایق كابل برداشته شده و سپس با سنباده كشیدن روی سطح آن را كاملا صاف و صیقلی نمایید.

و اما در صورت لایه برداری با شیشه یا حتی دستگاه گرافیت بردار می بایست دقت كنید قطرعایق كابل بیش از اندازه كاهش پیدا ننموده و با استفاده از كاغذ سنباده سطح آنرا صاف و صیقلی نمایید.

دقت كنید هیچگونه خطوط عرضی یا طولی روی عایق كابل باقی نمانده باشد. (شكل 3a )

پس از پایان سنباده كاری ابتدا دست خود را با الكل پاك نموده و با دستمال های آغشته به الكل سطح عایق كابل را تمیز كنید. دقت كنید پس از پایان كار، سطح عایق كابل عاری از ذرات گرافیت باشد.

سپس با استفاده از نوار ماستیك زرد رنگ و با توجه به شكل ذیل مجموعاً 25 میلیمتر از محل تماس گرافیت به عایق XLPE را نوار پیچی كنید.

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، نوار یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد. (شكل 4b )

 دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

مرحله آماده سازی كابل

 كابل با شیلد نواری :

 با توجه به مقادیر A و B مندرج در جدول 1، باندازه B + A از روكش بیرونی كابل را برداشته و 150 میلیمتر از باقیمانده روكش بیرونی آن را تمیز و چربی زدایی نمایید. (شكل 1a )

 دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

ابتدا رشته ها را از هم جدا كنید. تسمه بافته شده مسی را همانند شكل 2b بدور هر رشته و بر روی شیلد نواری پیچیده و پس از برقراری اتصال به روش لحیم كاری یا هر روش مطمئن دیگر، قسمت سد كننده رطوبت تسمه را بگونه ای برروی ماستیك قرمز قراردهید كه به اندازه 30 میلیمتر از لبه پوسته بیرونی كابل فاصله داشته باشد.

كاغذ محافظ ماستیك قرمز رنگ را جدا نموده و به اندازه 80 میلیمتر از روكش بیرونی كابل را با آن ماستیك نوار پیچی نمایید. (شكل 2b )

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، نوار یادشده به حدی موردكشش قرارگیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد.

رشته های كابل را مطابق شكل3b  به شكل نهایی خود درآورده و اضافه آنها را قطع كنید.

یك تكه مفتول مسی را به فاصله L از لبه روكش بیرونی كابل بر روی شیلد نواری مسی رشته ها بسته و الباقی شیلد نواری را از رشته ها جدا كنید. در ادامه  20 میلیمتر از لایه گرافیت هر رشته را باقی گذاشته و الباقی آنرا از روی عایق XLPE بردارید. توجه كنید اگر از روش حرارت دادن جهت گرافیت برداری استفاده می شود، باید بعداز گرافیت برداری، با استفاده از شیشه و به نرمی لایه بسیار نازكی از عایق كابل برداشته شده و سپس با سنباده كشیدن روی سطح آن را كاملا صاف و صیقلی نمایید. دقت كنید هیچگونه خطوط عرضی یا طولی روی عایق ایجاد نشود.

 

پس از پایان سنباده كاری ابتدا دست خود را با الكل پاك نموده و با دستمال های آغشته به الكل سطح عایق كابل را تمیز كنید. دقت كنید پس از پایان كارسطح عایق كابل عاری از ذرات گرافیت باشد.

سپس با استفاده از نوار ماستیك زرد رنگ و با توجه به شكل ذیل نوار پیچی را از 5 میلیمتری لبه شیلد نواری آغاز و مجموعاً ٣۵ میلیمتر از محل تماس گرافیت به عایق XLPE را بپوشانید.

دقت كنید به هنگام نوار پیچی ، نوار یاد شده به حدی مورد کشش قرار گیرد که پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد . (شكل 4b )

 دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

 

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

بعد از تمیز كردن سطح عایق كابل ، تیوپهای  مشكی رنگ راهمانند شكل بالا برروی هررشته ودر 70 میلیمتری لبه شیلد كابل قرار داده و عمل حرارت دادن را از طرف پایین آغاز و به سمت انتهای دیگر تیوپ ادامه دهید. (شكل 5 )

پس از پایان كار حرارت دقت كنید كه تیوپ ها كاملا جمع شده و عاری از هرگونه چروك وحباب هوا باشد.

مجددا با استفاده از نوار ماستیك قرمز رنگ محل پرس كابلشو و پنج میلیمتر از لبه عایق هر

رشته را نوارپیچی كنید. از اضافه نوار ماستیك یادشده جهت پر كردن فواصل هوایی ما بین

كابلشو و عایق استفاده كنید.

به هنگام نوارپیچی، نوار را كاملا بكشید تا پهنای آن به نصف كاهش پیدا نماید.(شكل 8)

 

 

كاغذ محافظ سه نظام را از داخل آن خارج نموده سپس رشته های كابل را از داخل آن عبور دهید.  سه نظام را تا حد امكان به سمت پایین فشار داده تا بطور كامل در جای خود قرارگیرد. (شكل 6 )

عمل حرارت دادن را بترتیب نشان داده شده در شكل 6 از پایین قسمت انگشتی های سه نظام (1 ( آغاز و پس از جمع شدن كامل قسمت پایین آن كه با شماره های( 2و3) نشان داده شده، نسبت به حرارت دادن انگشتی های سه نظام اقدام كنید(4.

سپس همانند شكل 9، كاغذ محافظ را از درون تیوپ های قرمز رنگ خارج ساخته و آنها را از همان طرف چسب دار برروی رشته های كابل قرار دهید. دقت كنید تیوپ ها تا پایین ترین حد ممكن بر روی انگشتی های سه نظام قرار گیرند.

حرارت دادن را از سمت سه نظام آغاز و تا انتهای رشته ها ادامه دهید.

 

عایق هر رشته را به اندازه B كه معادل مجموع طول سوراخ كابلشو+ 5 میلیمتر  = B است را از روی هادی آن بردارید. سپس كابلشو را برروی هادی قرارداده و آنرا پرس نمایید. كلیه لبه های تیز ناشی از پرس را با سوهان از بین برده و روی سطح كابلشو و عایق را تمیز وچربی زدایی هوا باشد. كنید. (شكل 7(

پس از جمع شدن كامل تیوپهای قرمز رنگ ، اضاقه آنها را با چاقو یا كاتر از روی كابلشوها جدا نموده و دقت كنید كه ماستیك قرمز رنگ به صورت ذوب شده از زیر تیوپ نمایان باشد. در صورت نبودن اثری از ماستیك ، باید مجددا و با حرارت ملایم آن منطقه حرارت داده شود تا ماستیك از زیر آن قابل رویت گردد.

رشته های شیلد كابل را بهم باقته و یك عدد كابلشوی مسی را به انتهای آن پرس نمایید.

با جمع شدن كامل تیوپهای قرمز رنگ ، كار نصب برای سركابلهای 5/17 كیلوولت و پایین تر به اتمام رسیده است . اما برای سركابل های 24 كیلوولت و 36 كیلوولت باید مطابق با شكل صفحه بعد بشقابك های سركابل در محل نشان داده شده حرارت داده شده و نصب گردند.

بنابراین پس از نصب كامل بشقابك ها ، كار نصب به پایان رسیده و سركابل شما قابل استفاده خواهد بود.

 دستورالعمل نصب سركابل برای كابل سه رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

 

  برای دیدن اسلایدهای مربوط به تئوری نصب سرکابل کلیک کنید.

 

 

 منبع

www.arianmafsal.com

 

 

 

  • ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
  • 0
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : الهه مالدار

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط