انجمن برق ایران
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری - نشریه 380

راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری - نشریه 380

چکیده :

طبيعت وقوع انواع خرابی های نيروی برق، قطعی ها و مدت آن دارای طيف وسيعی است كه از ميكروثانيه شروع و ممكن است گاهی تا چند روز ادامه يابد. تغييرات ولتاژ ممكن است درطيف وسيعی از چندين برابر ولتاژ عادی تا قطع كامل برق به وجود آيد. تغييرات فركانس نيز ممكن است در مقياس وسيعی از هارمونيك ها

 

طبيعت وقوع انواع خرابی های نيروی برق، قطعی ها و مدت آن دارای طيف وسيعی است كه از ميكروثانيه شروع و ممكن است گاهی تا چند روز ادامه يابد. تغييرات ولتاژ ممكن است درطيف وسيعی از چندين برابر ولتاژ عادی تا قطع كامل برق به وجود آيد. تغييرات فركانس نيز ممكن است در مقياس وسيعی از هارمونيك ها شروع و تا تبديل به جريان مستقيم رخ دهد. اين گونه اختلالات ممكن است به علت شرايط گوناگونی هم قبل از سرويس مشترك و هم به صورت داخلی در شبكه برق مشترك حادث شود. حوادثی از قبيل باد، باران و طوفان، آذرخش، كليدزنی خطوط، برخورد با پايه های برق و خرابی دستگاه ها از جمله عواملی هستند كه ممكن است خارج از محدوده استفاده كننده باعث قطع برق شود. در محدوده شبكه برق استفاده كننده، عواملی همچون اتصال كوتاه و باز شدن مدارها، كابل های تغذيه كمتر از ظرفيت بار، خرابی تجهيزات، اشتباهات اپراتور، اضافه بارهای موقتی، ناموازنه ناشی از تك فاز شدن فيدرها، آتش و بسياری عوامل ديگر باعث خرابی و قطع برق می شود.

امروزه با گسترش استفاده از دستگاه ها و تجهيزات الكترونيكی و كامپيوتر، استفاده از نيروی برق مداوم، قابل اعتماد و با كيفيت بالا، امری حياتی گرديده و در بسياری موارد استفاده از نيروی برق بدون وقفه (UPS) كه فاقد تغييرات فركانس، ولتاژ و جريان است، اجتناب ناپذير شده است.

اين ضابطه با عنوان "راهنمای طراحی و اجرای سيستم های برق اضطراری و پشتيبان "، در اجرای ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرايی كشور (مصوبه 42339 /ت 33497 ه مورخ 1385/4/20 هياُت محترم وزيرا ن) و به منظور ايجاد هماهنگی و يكنواختی در معيارهای طراحی، اجرا، نظارت، راهبری و نگهداری اين گونه سيستم ها در طرح ها و پروژه های سرمايه گذاری عمرانی كشور، تهيه و تدوين شده است. به طور كلی بررسی نوع برق اضطراری و پشتيبان و موارد نياز به آن و تعيين و ارايه راهبرد كلی برای هر يك از نيازها متناسب با هزينه قابل توجيه موضوع مورد مطالعه در اين نشريه است. اين راهنما عمدتاً بر اساس مفاد استانداردهای NFPA و IEEE در نه فصل و سه پيوست تهيه شده و در موارد لازم از ديگر استانداردها همچون ASCE/SEI ,UL ,ANSI ,ISO ,IEC ,EN ,BS نيز استفاده شده است. اين مجموعه شامل ضوابط و معيارهای استاندارد برای انتخاب، طراحی، نصب، كاربری، راهبری و نگهداری سيستم های برق اضطراری و پشتيبان جهت ساختمان های عمومی، تجاری، درمانی، صنعتی، و مراكز داده می باشد.

فرمت: PDF

حجم: 11.9 MB

تعداد صفحات: 388

  • ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط