فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
ارائه راههای جلوگيری از تركيدن برقگيرهای فشار متوسط

ارائه راههای جلوگيری از تركيدن برقگيرهای فشار متوسط

چکیده :

استقامت الكتريكی تجهيزات فشار قوی مستقيماً به اندازه ولتاژ بستگی دارد.

چكيده
استقامت الكتريكی تجهيزات فشار قوی مستقيماً به اندازه ولتاژ بستگی دارد. يكی از مهمترين وسيله برای حفاظت عايقی تجهيزات شبكه، برقگير می باشد. متأسفانه برقگيرهای مورد استفاده در شبكه فشار متوسط فارس و بوشهر ( هر دو نوع اكسيد فلزی و سيليكن - كاربيد ) به دلايل نامشخصی مرتباً دچار حادثه می شوند. هدف از ارائه اين مقاله بررسی رفتار برقگيرهای مورد EMTP , MATLAB استفاده در شبكه از نظر تئوری و عملی می باشد، كه در بررسی تئوری شبكه با استفاده از نرم افزارهای بطور كامل شبيه سازی شده و در بررسی عملی نيز رفتار برقگيرها تحت چند آزمايش مهم در آزمايشگاه فشار قوی دانشگاه تهران تجزيه و تحليل می شود. نهايتاً با توجه به فراگير بودن مشكل برای كل شبكه توزيع ايران، علل تركيدن برقگيرها و راهكارهای مناسب ارائه خواهند شد.

طرح مسئله
بروز پديده اضافه ولتاژ در شبكه های برق امری اجتناب ناپذير است، از آنجا كه استقامت عايقی تجهيزات با توجه به استانداردهای مربوطه نه بر اساس حداكثر اضافه ولتاژ بوجود آمده در شبكه تعيين می شوند، لذا ضروری است از تجهيزات كمكی جهت حفاظت عايقی استفاده شود. برقگير مهمترين وسيله حفاظتی عايق تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژ می باشد. بنابراين درصورتيكه برقگيرها وظيفه اصلی خود را انجام ندهند خسارات فراوان به شبكه وارد خواهد شد.

با توجه به اينكه بررسی و مطالعات رفتار برقگيرها تا حدود زيادی به توپولوژی شبكه و محل جغرافيائی نصب بستگی دارد و قبلاً نيز چنين كاری در برق فارس انجام نشده، لذا در اين پروژه سعی شده رفتار برقگيرهای موجود بطور جامع از طريق تئوری وعملی بررسی گردند.

  • ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط