انجمن برق ایران
ضوابط و مقررات ایمنی پیمانكاران

ضوابط و مقررات ایمنی پیمانكاران

چکیده :

در این پست تعهدات پیمانکار در قبال مسائل ایمنی ذکر گردید. و با مقررات ایمنی قبل، حین و بعد از انجام کار آشنا می شوید، همچنین شرایط و مشخصات لباس كار بخش فنی و اجرایی، شرایط و مشخصات لباس كار بخش غیرفنی، شرایط ایمنی خودروها (وانت، بالابر، جرثقیل و...) تجهیزات ایمنی و حفاظتی فردی و گروهی پرداخته شده است.

الف ) تعهدات پیمانكار

1 – پیمانكار موظف است از نیروهایی كه دارای كارت تعیین صلاحیت حرفه ای هستند بكار گمارند.

2 – پیمانكار موظف به همكاری كامـل با كارشناسـان، نـاظران و بازرسـان ایمنـی كـه بـه منظـور كنترل و نظـارت ایمنـی مراجعـه می نمایند، می باشند.

3 – پیمانكار موظف است از عوامل اجرایی و خودروهای كه نسبت به بیمه آنان اقدام نموده است، استفاده نماید.

4 – پیمانكار موظف است گروه های اجرائی را حداقل با دو نفر با تجهیزات كامل به محل انجام كار اعزام نماید.

5 – پیمانكار موظف است نسبت به تامین لباس كار مناسب (پـوتین، كـلاه ایمنـی، و دیگـر وسـایل ایمنـی ) بـا درج نـام شـركت پیمانكاری برروی البسه می باشد.

6 - پیمانكار موظف است قبل از شروع هر پروژه برنامه زمان بندی و زمان شروع بكار عملیات اجرائی پروژه و فهرسـت اسـامی عوامل اجرایی پروژه را كتباً به دستگاه نظارت اعلام نماید و تاییدیه لازم را از دستگاه نظارت در ارتباط با نوع تجهیزات مـورد استفاده در هر پروژه اخـذ نمایـد. و همچنـین هماهنگی هـای لازم را بـا مـدیر پـروژه پیمانكـار، دسـتگاه نظـارت، مجـری طـرح، واحدهای بهره برداری كارفرما (امورهای دیسپاچینگ برای پروژه های فشار متوسط، مناطق برق و معاونـت بهـره بـرداری بـرای پروژه های فشارضعیف) در رابطه با درخواست اعمال خاموشی و صدور اجـازه كـار بعمـل آورد و سـایر ارگـان هـای خـدمات شهری( شهر داری، مخابرات، آب، گاز) را مطلع نماید.

7 – پیمانكار موظف است در صورت وقوع حوادث (نیروی انسانی یا تاسیـساتی ) فـوراً، نـسبت بـه تهیـه گـزارش و ارسـال آن بـه مراجع ذیصلاح و واحد ایمنی مناطق و معاونت های اجرائی اقدام نماید.

8 – پیمانكار موظف است ابزار، وسایل و تجهیزات عایقی را، به صورت دوره های مورد آزمایش عایقی قراردهد.

9 - پیمانكار موظف است از عملیات مربوط به شركت و سایر پیمانكاران در واحدهای عملیاتی مجاور و خطراتی نیز كه ممكن است در حین انجام كار و یا خدمات با آنها روبرو شود، آگاه گردد.

10 - پیمانكار موظف است تابع نظرات شركت و دیگر مراجع قانونی ذیربط بوده و همكاری كامل را بنماید. یعنی در صورت وجود شرایط و عوامل خطرساز، پیمانكار باید شیوه عملیات را تغییر دهد.

11 - پیمانكار موظف است اطلاعات لازم را در مورد دستگاه ها و مصالح مورد نیاز و خطرات مربوط به شیوه های انجام كـار را كسب نماید.

12 - پیمانكار موظف است ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف كرده و نشان دهد كه چگونـه بـا برنامـه كلـی كـه بمنظور تضمین ایمنی، بهداشت و محیط زیست كاركنان درنظر گرفته شده، متناسب می باشد.

13 – پیمانكار موظف است گزارش مربوط به حوادث، بیماری های شغلی و یا رویدادهای خطرناكی كـه پرسـنل در گذشـته بـا آنها مواجه شده است، در اختیار شركت قرار دهد.

14 - پیمانكار و گروه های عملیات موظف به برنامه ریزی مناسب برای تامین تجهیـزات و ماشـین آلات جهـت انجـام عملیـات در مدت زمان برنامه ریزی شده می باشد.

ب) نكات مهم مقررات ایمنی

قبل از انجام كار:

1 - كسب دستور كار

2 - تكمیل فرم تقاضای خاموشی (درصورت نیاز به اعمال خاموشی )

3 - بازدید و بررسی های لازم از لوازم فردی وگروهی

4 - نصب كارت های حفاظتی برروی تاسیسات بی برق شده

5 – محصور نمودن محیط كار با نوارهای حفاظتی و علائم هشداردهنده

6 - بررسی وضعیت محیط كار ازجهات مختلف (حریم، فواصل مجاز، نقاط خطرو .......)

حین انجام كار :

1 - ملبس بودن تمامی افراد در محل كار به البسه ایمنی (لباس كار، پوتین، كلاه ایمنی ، دستكش )

ایمنی تمام پرسنل در حین کار برقی

2 - اطمینان حاصل نمودن از بی برق بودن شبكه در صورت نیاز به خاموشی قبل از شروع كار

 3 - نصب اتصال زمین در طرفین محل كار

 3 - استفاده از لوازم و تجهیزات مختص انجام هركار

 5 - حضور خودرو گروه در محل كار

خودروی مورد نیاز پیمانکاران برق

 6 - دور نمودن اشیاء فلزی و خاموش نمودن تلفن همراه در طول اجرای عملیات

7 - قبل از برقدار نمودن شبكه اطمینان حاصل نمائیدكه كارخاتمه یافته واشیاء اضافی نیز از روی شبكه جمـع آوری شـده اسـت و هیچكس مشغول كار روی شبكه نمی باشد آنگاه نسبت به برقدار نمودن شبكه با رعایت نكات ایمنی می توان اقدام نمود.

بعد از انجام كار:

1 - كنترل و جمع آوری ابزار و لوازم ایمنی و سایر لوازم و دوركردن افراد از محل انجام كار

2 - اعلام پایان كار به واحد حوادث (اتفاقات عملیات )

3 – برقدار نمودن و عادی سازی محیط كار

4 - جمع آوری وسایل هشدار دهنده

ج ) شرایط و مشخصات لباس كار بخش فنی و اجرایی

1 - لباس كار بایستی دارای ظاهری زیبا، طراحی ساده، رنگ یشمی، جنس نخی و در اندازه های مختلف (متناسب با سایز افراد ) باشد.

2 - در لباس كار برقكاران از تكمه و زیب فلزی استفاده نشده باشد.

3 - مچ آستین باید از كش استفاده شده باشد.

4 - لباس كار برقكاران دوتكه (كاپشن وشلوار) باشد.

5 - مشخصات ظاهری كاپشن: یقه از نوع معمولی گوشه دار – چهار جیب - نقاب جیب ها اریب – پاكتی – دارای برچسب- جیب خودكار بر روی بازوی سمت چپ باشد.

6 - مشخصات ظاهری شلوار: برش شلوار به گونه ای باشد كه كمی آزادتر در نظر گرفته شود- كمر از پهلوها و بالای جیب بغل كشدار باشد- جیب ها روكار دوخته شود- نقاب جیب های اریب باشد- جیب ها از قسمت پایین پاكتی و از بغل ساده دوخته شود.

7 - آرم شركت پیمانكار در پشت كاپشن لباس كار و یا روی جیب گلدوزی شده باشد.

 

 اینفوگرافیک تجهیزات ایمنی سیمبان

تجهیزات ایمنی سیمبان

 

د) شرایط و مشخصات لباس كار بخش غیرفنی

لباس كار بخش های اداری نمایانگر منزلت اجتماعی و هویت حرفه ای و شغلی افراد بوده به نحوی كه در مواجه با مراجعین احساس احترام را برانگیخته و نشانگر نظم و انضباط اداری باشد و رنگ آن الزاما " باید با هماهنگی امور پشتیبانی معاونت های اجرائی مربوطه تعیین گردد.

هـ) شرایط ایمنی خودروها (وانت، بالابر، جرثقیل و...)

1 - تمامی خودروها بایستی دارای بیمه نامه باشند.

2 - رانندگان خودروها بایستی دارای گواهینامه مربوط به خودرویی كه رانندگی می كنند باشند.

3 - رانندگان بالابر و جرثقیل بایستی دارای گواهینامه ویژه از راهنمایی و رانندگی باشند.

4 - تمامی خودروهای سبك و سنگین بایستی مجهز به وسایل هشداردهنده، كپسول آتش نشانی و كیف كمك های اولیه باشند.

5 - تمامی خودروها بایستی از لحاظ فنی، بدنه، ظاهری، لاستیك ها و... سالم باشند.

6- خودروها بایستی هر روز صبح قبل از شروع بكار بازدید و مورد كنترل قرار بگیرند.

و) تجهیزات ایمنی وحفاظتی فردی و گروهی

فهرست ابزار وتجهیزات انفرادی وگروهی هركدام ازگروه های اجرایی به تفكیك نوع كار به شرح جدول زیر می باشد.

فهرست تجهیزات ایمنی حفاظت فردی و گروهی

 

 

دانلود استاندارد لوازم حفاظت فردی در صنعت برق

 

 از فیلم های آموزشی زیر دیدن نمایید

 

نحوه صحیح استفاده از تجهیزات ایمنی برق مطابق استانداردها

 

برای مطالعه ی بیشتر بر روی مقالات زیر کلیک کنید

 

چگونه در حوادث برقی ایمن بمانیم؟

 

استفاده از تجهیزات ایمنی جهت کاهش خطرات شوک الکتریکی

  • ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
  • 0
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : الهه مالدار

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط