انجمن برق ایران
مشخصات فنی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی نشریه 501-1

مشخصات فنی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی نشریه 501-1

چکیده :

نشریه حاضر با عنوان "مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - برقگیرها در پست های فشار قوی  - جلد اول   " در بر گیرنده حداقل نیازهای مربوط به طراحی، ساخت، بازرسی، آزمون های کارخانه ای، برچسب گذاری، حمل، نصب، انبارداری و آزمو ن های راه اندازی برقگیر ها است که به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شده است.

 

 نیازهای عمومی


این مشخصات برای برقگیرهای با مقاومت غیرخطی اکسید فلز از نوع بدون فاصله هوایی بکار می رود و حداقل نیازهای طراحی، مواد، ساخت و آزمونها را در برمی گیرد. 

برقگیرها مگر در مواردی که در این مشخصات طور دیگری مشخص شده باشند، می بایستی بر طبق نیازمندیهای استانداردهای IEC شماره 4-60099 و ISO شماره 1461 و نشریات و مراجع مندرج در این استانداردها، طراحی، ساخته و آزمایش شوند. برقگیرها برای انجام وظیفه صحیح خود باید کلیه مشخصات ارائه شده در جدول برقگیر شماره (I) این مشخصات فنی را دارا بوده و مناسب برای شرایط آب و هوایی ذکر شده در محل نصب باشند.

 

  • ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط