انجمن برق ایران
نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبكه 20 کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق

نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبكه 20 کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق

چکیده :

بی برق نمودن تاسیسات شبکه  و برقراری مجدد جریان برق به دو دسته 20 کیلوولت و فشارضعیف دسته بندی می شود که در این مقاله به بی برق نمودن تاسیسات شبکه 20 کیلوولت پرداخته می شود و در مقاله بعدی به بی برق نمودن تاسیسات شبکه فشارضعیف می پردازیم.


لازم به ذکر است که به کلیه فرایند هایی که برای بی برق نمودن تاسیسات شبکه 20 کیلوولت و برقدار کردن مجدد آن انجام می شود مانور شبکه برق فشار متوسط یا مانور شبکه 20 کیلوولت گفته می شود.

نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبكه 20 كیلوولت و برقراری مجدد جریان برق

1-   بررسی مراحل قبل از قطع برق

-   قبل از عزیمت به محل كلیه لوازم ایمنی و ابزار مورد نیاز را آماده كنید و از سالم بودن اپرومتر 20 كیلوولت اطمینان حاصل نمایید.


فازمتر خطوط هوایی فشار قوی

-   مامور مانور پس از بررسی آمادگی اكیپ اجرایی جهت انجام عملیات درخواستی و مسیر كار مراتب را به مركز كنترل اعلام نماید.

-   مامور مانور جهت انجام عملیات مانور یا بی برقی طبق دستور مركز كنترل امور دیسپاچینگ به محل مورد نظر عزیمت و با توجه به نقشه مانور تك خطی و بار فیدرها امكان مانور مورد نظر را بررسی نموده و در صورتی كه مشتركینی در مسیر خاموش می گردند كه جزو مراكز حساس می باشند به طریق مقتضی ازطریق فاكس یا خطوط ارتباطی مجهز به ضبط مكالمات هشدارهای لازم جهت آمادگی به آنها داده شود.

-   چنانچه دراثر قطع برق قسمتی از شبكه ، پایداری شبكه بطور جدی مختل می گردد لازم است زمان مناسبی مانند تعطیلات ویا كم باری جهت انجام كار در نظر گرفته شود.

-   انجام بررسی های لازم و پیش بینی بار در ساعات پیك با توجه به بار فیدرهای مجاور، انتقال بار ناشی از مانور مورد نظر و مدت زمان خاموشی ضروری است به طوریكه بار فیدرهای مجاور از حد مجاز و ظرفیت شبكه بیشتر نشود.

-   در بررسی چگونگی مانور، حساسیت های شبكه و اولویت های از پیش تعریف شده در نظرگرفته شود و در صورت نقض اولویت ها و یا اجتناب ناپذیر بودن خاموشی، هماهنگی لازم با مسئولین ذیربط از طریق مدیر دیسپاچینگ با مدیریت منطقه بعمل آید.

-   قبل از قطع برق وضعیت نقاط مانور را از نظر سالم بودن تجهیزات بررسی نموده و در صورتیكه قادر به اعمال خاموشی در زمان مقرر نیستید مراتب به منطقه ذیربط اعلام گردد.

-   مانورهای موقت را در نقشه مانور تك خطی 20 كیلوولت منظور نمایید.

-   مانورهای دائم و یا تغییر نقاط ثابت مانور را با مشورت مدیر امور دیسپاچینگ انجام دهید.

-  در صورتیكه در یك مسیر چند مجوز كار صادرشده می بایستی مامورین مانور پس از كنترل و توجه به سایر مجوزهای صادر شده و دستور مركز كنترل نسبت به برقراری جریان اقدام نمایند.

2- دریافت و بررسی درخواست قطع جریان :

دریافت و بررسی درخواست های قطع جریان برق 72 ساعت قبل از انجام كار طبق فرم درخواست قطع برق به شماره OPD/F/57 بمنظور اجرای طرح های نوسازی، اصلاح و بهینه سازی و جمع آوری شبكه از طریق منطقه ذیربط انجام می گیرد.

فرم درخواست قطع برق

فرم درخواست قطع برق

3 - مراحل بی برق نمودن تأسیسات

3-1- پست زمینی

الف ) تعویض ترانسفورماتور:

ابتدا مامورین مانور فشار ضعیف نسبت به برگردان نمودن كابل های فشار ضعیف حتی المقدور از طریق پست های مجاور اقدام نموده و پس از اعلام قطع كلید اصلی فشارضعیف و صدور مجوز كار فشار ضعیف مأمورین مانور 20 كیلوولت نسبت به قطع دیژنكتور و یا سكسیونر فوزیبل دار حفاظت ترانسفورماتور اقدام نموده و پس از جدا نمودن سكسیونر ساده قبل از دژنكتور و برقراری سیستم ارتینگ نسبت به صدور فرم مجوز كار 20 كیلوولت به شماره  OPD/F/27  اقدام می نمایند و در حالتی كه تابلو فاقد سیستم ارتینگ می باشد پس از امتحان بوسیله اپرومتر و اطمینان از بی برق بودن ترانسفورماتور نسبت به برقراری سیستم ارتینگ موقت توسط مأمور مانور 20 كیلوولت و سپس برقراری سیستم ارتینگ دائم توسط استاد كار مربوطه اقدام و اجازة كار صادر می شود در این حالت شینه های فشار متوسط برقدار بوده و كلیه كابل های برگشتی فشار ضعیف دارای برق می باشند كه بایستی با نصب تابلوهای هشدار دهنده عاملین اجرایی را متوجه برقدار بودن مدار نمود.

تبصره 1 : درصورت نیاز به جابجائی تابلو 20 كیلو ولت جهت تعویض ترانسفورماتور طبق بند ب 5-3-1 عمل می گردد.

تبصره 2 : توجه به كابل های برگشتی از پست های مجاور برای افزایش ضریب ایمنی از ضروریات است كه بایستی در مانور فشار ضعیف به آن دقت شود.

 

ب ) تابلو فشار متوسط

پس از شناسایی مسیرهای مانور كابل ها از طریق پست های مجاور نسبت به اعزام مأمورین مانور 20 كیلوولت به محل جهت قطع برق و انجام مانور و برگرداندن قسمت هایی از مسیر كابل فشار متوسط بر روی سایر فیدرهای مجاور طبق دستور مركز كنترل اقدام می گردد و كلیه كابل های منتهی به پست مذكور بی برق می شود سپس در داخل پست سكسیونرهای ارتباطی را قطع نموده و پس از اطمینان از بی برقی سر كابل ها به وسیله تست نمودن با اپرومتر نسبت به وصل سكسیونر زمین روی سركابل های ورودی و خروجی اقدام می شود. قبلاً می بایستی از طریق اداره حوادث منطقه با اعزام مأمورین مانور فشار ضعیف و برگرداندن كابل های فشار ضعیف و قطع كلید اصلی تابلوی فشار ضعیف پست به سمت ترانسفورماتور وصدور مجوز انجام كار فشار ضعیف و اطمینان كامل از بی برق بودن ترانسفورماتور و شینه های فشار متوسط نسبت به برقراری سیستم ارتینگ موقت اقدام و پس از برقراری سیستم ارتینگ دائم توسط سرپرست گروه اجرایی و نصب تابلو های هشدار دهنده روی سلول های پست های تغذیه كننده نسبت به صدور مجوز كار به شماره OPD/F/27 اقدام می شود.

فرم اجازه کار بروی شبکه فشار متوسط

 فرم صدور مجوز کار برقی

 

2-3 -كابل 20 كیلوولت

در این حالت مأمورین مانور مسیر كابل ارتباطی را شناسایی و با انجام مانور طبق دستور مركز كنترل و برگرداندن كابل های تغذیه شونده از روی این كابل بر روی كابل های مجاور كم بار كابل مذكور، در صورتیكه بین دو پست واقع شده از دو طرف قطع و نسبت به برقراری سكسیونر زمین در دو سمت كابل اقدام می گردد و در صورتیكه كابل می بایستی در مسیر قطع و بریده شود از طریق به كارگیری دستگاه عیب یاب، كابل مذكور را شناسایی و پس از پنچر نمودن كابل بوسیله تفنگ پنچركن و اطمینان از بی برقی كابل بوسیلة اپرومتر، نسبت به نصب سیستم ارتنیگ موقت جهت سركابل های تغذیه كننده كابل مربوطه توسط مأمورین مانور 20 كیلوولت و متعاقباً پس از نصب سیستم ارتینگ دائم توسط استاد كار مربوطه مجوز كار صادر می شود. و مراحل انجام كار می بایستی طبق دستورالعمل تعمیرات تجهیزات شبكه فشار متوسط به شماره OPD/W/10 دستورالعمل تعمیرات تجهیزات پست ها به شماره OPD/W/05 انجام گردد.

توضیح 1 : درصورتیكه كابل خروجی جهت سركابل 20 كیلوولت شبكه هوائی باشد علاوه بر برقراری سیستم ارتینگ روی سلول و نصب تابلو هشدار دهنده طبق بند 5-3-3 انجام می گردد.

 

2-4 - پست هوایی یا شبكه هوایی 20 كیلوولت

در صورتی كه عملیات بی برقی جهت انجام تعمیر و یا سرویس بر روی ترانسفورماتور و یا شبكه فشار متوسط تغذیه كننده انجام می گردد ابتدا بایستی شبكه فشار متوسط توسط مامور مانور و طبق نظر مركز كنترل ( از طریق كات اوت فیوز یا باز نمودن نقطه ارتباط جمپر یا مانور ) بر حسب مورد قطع شده و سپس سیستم ارتینگ موقت توسط مامور مانور 20 كیلوولت، دائر شود. در صورت نیاز به قطع كامل شبكه فشار متوسط هوایی پس از قطع برق بوسیله تفنگ پرتاب، سیستم ارتینگ موقت دائر شده و متعاقباً پس از برقراری سیستم ارتینگ دائم توسط سرپرست گروه اجرایی در دو سمت شبكة بی برق شده، نسبت به انجام عملیات طبق دستورالعمل تعمیرات تجهیزات شبكة فشار متوسط به شماره OPD/W/10 اقدام گردد در صورتی كه عملیات بی برق در قسمت تابلوی فشار ضعیف انجام می گردد از طریق جدا نمودن كات اوت فیوز و یا سكسیونر مربوطه قطع برق انجام می گردد در این حالت از طریق پرچ مخصوص نسبت به جدا نمودن كات او ت فیوزها و تست و ارت نمودن شبكه اقدام شود.

 بی برق کردن شبکه هوایی

2-5 - برقراری مجدد جریان

پس از خاتمه كار و اعلام پایان یافتن عملیات اجرایی توسط اداره حوادث و ارسال فرم اجازه كار صادر شده OPD/F/27 ، طرح و كروكی اجرا شده و تائیدیه های مربوط به طرح مصوب توسعه احداث یا اصلاح و بهینه سازی شبكه كه باعث تغییراتی در شبكه گردیده به مركز كنترل امور دیسپاچینگ، مركز كنترل نسبت به اعزام مأمورین مانور 20 كیلوولت به محل جهت برقراری جریان اقدام می نماید.

مامور مانور پس از كنترل كارهای انجام شده، جمع آوری سیستم های ارتینگ، تست نمودن مدارها قبل از برقراری جریان و اخذ كلیه اجازه كارهای صادر شده از گروه اجرایی طبق دستور مركز كنترل نسبت به برگرداندن كلیه كابل های مانور شده اقدام و شبكه را به حالت نرمال درآورده و برقدار شدن مدار را به مركز كنترل اعلام می نماید.

تبصره 1 : لازم است كلیه عملیات انجام شده در نقشه ها و بانك اطلاعاتی اصلاح و بروز رسانی گردد.

تبصره 2 : كلیه عملیات قطع و وصل بر اساس روش اجرایی بی برق نمودن تاسیسات در شبكه 20 كیلوولت و برقراری مجدد جریان به شماره OPD/W/16 انجام می گردد.

تبصره 3 : در صورتیكه در یك مسیر چند مجوز كار صادرشده باشد مامورین مانور پس از كنترل و اخذ سایر مجوزهای صادر شده طبق دستور مركز كنترل نسبت به برقراری جریان اقدام می نمایند.

برق دار کردن شبکه هوایی

 

2-6 هشدارهای ایمنی

كلیه تأسیسات شبكه توزیع برقدار محسوب می گردد مگر آنكه بی برقی آن بوسیله تست محرز گردد. لازم به یادآوری است نصب بودن سیستم ارت الزامی ست.

-  از لوازم ایمنی ( كلاه ایمنی، دستكش عایق 20 كیلوولت، لاستیك عایق زیر پا ) در هنگام عملیات قطع و وصل استفاده نمایید.

- مامور مانور قبل از قطع و وصل سكسیونرها از كامل بودن ارتباط سیستم ارتینگ و وصل به چاه اطمینان حاصل نماید.

 - سكسیونر و یا مداری كه قرار است روی آن عملیات مانور صورت گیرد بررسی نموده و اطمینان حاصل نمایید كه همان سكسیونر مورد درخواست مركز كنترل می باشد.

- به منظور جلوگیری ازخطرات احتمالی آرك زدگی و برق گرفتگی، درب تابلوهای پست را بسته و كاملاً محكم نمایید.

- پس از قطع سكسیونرهای قابل قطع با بار، كنترل نماید كه تیغ های سكسیونر و جرقه گیر آنها از محل خود خارج و قطع شده باشند.

- با توجه به اینكه تجهیزات مورد استفاده در شبكه از طرف سازنده های مختلف عرضه شده، قطع و وصل آنها را با رعایت مشخصات فنی اعلام شده انجام دهید.

- لوازم كار خود را جمع آوری و مكان بی برق را به صورت مناسب با علائم هشدار دهنده مشخص نمایید . درب سلول را درصورت امكان در هنگام كار روی خطوط، توسط سرپرست اكیپ اجرایی با قفل مخصوص تعویض و یا با علائم هشدار دهنده مشخص، سپس مجوز انجام كار صادر گردد.

  • ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
  • 0
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : الهه مالدار

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط