انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل تك رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل تك رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

چکیده :

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل تك رشته 24 كیلوولت بدون آرمور

 

 لطفا قبل از نصب به دستورات ذیل توجه فرمایید :

 اطمینان حاصل كنید سركابلی را كه انتخاب نموده اید از نظرسایز، مناسب كابل باشد.

به شماره فنی كالا و دستور نصب آن مراجعه كنید.

ممكن است كه دستور نصب از آخرین دفعه ای كه شما عمل نصب را انجام داده اید تغییر داشته باشد.

دستور نصب را با دقت مطالعه كنید و فقط مطابق با آن كار نصب را انجام دهید.

دستورات عمومی :

از یك مشعل با گاز پروپان یا گاز بوتان استفاده كنید .

مشعل را طوری تنظیم كنید كه یك شعله آبی ملایم با سرشعله زرد رنگ به دست آید .

از بكارگیری شعله آبی با چراغ كوره ای یا سر پیك خودداری نمایید.

شعله را پیوسته و یكنواخت حركت دهید تا باعث حرارت دادن بیش از حد به یك نقطه نشود.

همه محل های در تماس با چسب را قبلاً تمیز و روغن زدایی كنید.

چنانچه از ماده پاك كننده خاصی استفاده می كنید، لطفاً دستورالعمل آنرا بخوانید.

عمل حرارت دادن روكش را از آنجایی كه در دستورالعمل نشان داده شده است، آغاز كنید.

اطمینان حاصل كنید كه روكش یكنواخت و به آرامی جمع شده باشد.

روكش باید بصورت صاف و بدون چروك، به دور اجزا داخلی جمع شود.

 

 

 

مرحله آماده سازی كابل

 كابل با شیلد مفتولی :

 

با توجه به مقادیر A و B مندرج در جدول 1، باندازه A از روكش بیرونی كابل را برداشته و 100 میلیمتر از باقیمانده روكش بیرونی آن را تمیز و چربی زدایی نمایید. (شكل 1a )

دستورالعمل نصب سرکابل

كاغذ محافظ ماستیك قرمز رنگ را جدا نموده و به اندازه 60 میلیمتر از روكش بیرونی كابل را با آن ماستیك نوار پیچی نمایید. (شكل 2a )

 دقت كنید به هنگام نوارپیچی، ماستیك یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد.

سپس مفتول های شیلد كابل را همانند شكل بر روی ماستیك قرار داده و دقت كنید كه از روی همدیگر عبور داده نشوند.

با یك تكه مفتول مسی، دیگر مفتولها را در 60 میلیمتری لبه لایه بیرونی كابل بسته و ادامه مفتولها را به گونه ای بهم دیگر بتابانید كه حالت سیم زمین را پیدا نمایند.

جهت ممانعت از نشستن ذرات آلوده به هنگام عمل گرافیت برداری، روی این قسمت را با یك تكه پلاستیك یا كاغذ سیلیكونی بپوشانید.

لایه گرافیت كابل را به اندازه 50 میلیمتر باقی گذاشته و الباقی آنرا از روی XLPE كابل بردارید.

توجه : اگر از روش حرارت دادن جهت گرافیت برداری استفاده می شود، باید بعد از گرافیت برداری، با استفاده از شیشه و به نرمی لایه بسیار نازكی از عایق كابل برداشته شده و سپس با سنباته كشیدن روی سطح آن را كاملا صاف و صیقلی نمایید.

دقت كنید هیچگونه خطوط عرضی یا طولی روی عایق كابل باقی نمانده باشد . (شكل 3a )

همچنین بعد از لایه برداری عایق کابل از روی هادی در محل نصب كابلشو ، همانند شكل ذیل لبه تیز عایق را اصلاح كنید.

با استفاده از سنباته نرم و به نرمی لبه لایه گرافیت را سنباته بزنید. بهتر است روی سطح عایق را با نوار چسب نایلونی بپوشانید تا به ذرات گرافیت آلوده نشود.

 

پس از پایان سنباته كاری ابتدا دست خودرا با الكل پاك نموده وبا دستمالهای آغشته به الكل سطح عایق كابل را تمیز كنید . دقت كنید پس از پایان كارسطح عایق كابل عاری ازذرات گرافیت باشد. سپس با استفاده ازنوارماستیك زردرنگ وبا توجه به شكل ذیل مجموعا 10 میلیمتر از محل تماس گرافیت به عایق XLPE را بپوشانید.

دقت كنیدبه هنگام نوار پیچی ، نوار یادشده به  حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد . (شكل 4b)

همانند شكل 3a ، كابلشو را بر روی هادی كابل پرس كنید . لبه های تیز آنرابا سوهان تراشیده و با دستمال و الكل سطح روی كابلشو را تمیز و چربی زدایی نمایید.

 دستورالعمل نصب سرکابل

 

مرحله آماده سازی كابل

 كابل با شیلد نواری :

 كاغذ محافظ ماستیك قرمز رنگ را جدا نموده و به اندازه 60 میلیمتر از روكش بیرونی كابل را با آن ماستیك نوار پیچی نمایید. (شكل 2b ) 

دستورالعمل نصب سرکابل

 

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، نوار یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد.

سپس تسمه بافته شده مسی را همانند شكل بر روی ماستیك و شیلد نواری کابل قرار داده و با استفاده از یک مفتول مسی تسمه را بر روی شیلد محکم کنید.

جهت ممانعت از نشستن ذرات آلوده به هنگام عمل گرافیت برداری، روی این قسمت را با یك

تكه پلاستیك یا كاغذ سیلیكونی بپوشانید.

لایه گرافیت كابل را به اندازه 50 میلیمتر باقی گذاشته و الباقی آنرا از روی XLPE كابل بردارید.

توجه : اگر از روش حرارت دادن جهت گرافیت برداری استفاده می شود، باید بعد از گرافیت برداری، با استفاده از شیشه و به نرمی لایه بسیار نازكی از عایق كابل برداشته شده و سپس با سنباته كشیدن روی سطح آن را كاملا صاف و صیقلی نمایید.

دقت كنید هیچگونه خطوط عرضی یا طولی روی عایق كابل باقی نمانده باشد. (شكل 3b )

همچنین بعد از لایه برداری عایق كابل از روی هادی در محل نصب كابلشو، همانند شكل ذیل

لبه تیز عایق را اصلاح كنید.

با استفاده از سنباته نرم و به نرمی لبه لایه گرافیت را سنباته بزنید. بهتر است روی سطح عایق را با نوار چسب نایلونی بپوشانید تا به ذرات گرافیت آلوده نشود.

 

پس از پایان سنباته كاری ابتدا دست خود را با الكل پاك نموده و با دستمال های آغشته به الكل سطح عایق كابل را تمیز كنید. دقت كنید پس از پایان كارسطح عایق كابل عاری از ذرات گرافیت باشد. سپس با استفاده از نوار ماستیك زرد رنگ و با توجه به شكل ذیل مجموعاً 10 میلیمتر از محل تماس گرافیت به عایق XLPE را بپوشانید.

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، نوار یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد. (شكل 4b (

همانند شكل3b ، كابلشو را بر روی هادی كابل پرس كنید. لبه های تیز آنرا با سوهان تراشیده و با دستمال والكل سطح روی كابلشو را تمیز و چربی زدایی نمایید.

 دستورالعمل نصب سرکابل

 

دستورالعمل نصب سرکابل

 بعد از تمیز كردن سطح عایق كابل ، روكش مشكی رنگ را همانند شكل فوق بر روی هر رشته

ودر 10 میلیمتری لبه شیلد كابل قرار داده و عمل حرارت دادن را از مجاورت شیلد كابل آغاز و به سمت انتهای تیوپ ادامه دهید. (شكل 5a )

پس از پایان كار دقت كنید كه تیوپ مذكور كاملاً جمع شده و عاری از هرگونه چروك و حباب هوا باشد.

مجددا از ماستیك قرمز رنگ استفاده و روی شیلد كابل را به ارتفاع 80 میلیمتر نوار پیچی نمایید.

همچنین با استفاده از ماستیك قرمز رنگ سطح روی محل پرس كابلشو را نوار پیچی نموده و

دقت نمایید تمامی فواصل هوایی ما بین لبه عایق وكابلشو كاملا پر شده و در نهایت شكل مخروطی فوق ایجاد شود.

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، ماستیك یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد. (شكل 6)

 

 تیوپ قرمز رنگ را همانند شكل بر روی كابل قرارداده و عمل حرارت دادن را از پایین آغاز و تا انتهای آن ادامه دهید. (شكل 7)

پس از پایان كار دقت كنید كه تیوپ مذكور كاملا (جمع شده و عاری از هرگونه چروك و حباب هوا باشد.

همچنین با استفاده از چاقو مناسب اضافه تیوپ قرمز را از روی كابلشو جدا نمایید.

مجددا با سرشعله انتهای تیوپ قرمز را حرارت دهید تا ماستیك قرمز رنگ در لبه آن نمایان شود. با توجه به فواصل نشان داده شده در شكل ذیل، بشقابك ها را بر روی هر رشته قرار داده و آنها را با عمل حرارت دادن در محل خود ثابت كنید. (شكل 8)

دستورالعمل نصب سرکابل

 

شكل ظاهری سركابل های تك رشته 20 كیلو ولت به اشكال ذیل خواهد بود.(شكل 9)

 

 برای دیدن اسلایدهای مربوط به تئوری نصب سرکابل کلیک کنید. 

 

منبع

www.arianmafsal.com

  • ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
  • 2
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

برق تکنیک
۱۳۹۵/۰۹/۰۸
|

با سلام
ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید که درصورت در اختیار نداشتن گرافیت بردار ، چگونه می توان گرافیت کابل کراسلینک 20 کیلوولت رابرداشت.
با سپاس

مدیر سایت پاسخ داده :
۱۳۹۵/۰۹/۰۹
|

تجهیز مناسب برای برداشتن گرافیت کابل کراسلینک جهت نصب سرکابل، گرافیت بردار می باشد چونکه هدف آن است که اولاً بصورت یکنواخت گرافیت کابل برداشته شود و دوماً آسیبی به عایق کابل یا همان xlpe وارد نشده و حتی یک میلیمتر هم از آن گرفته نشود چونکه ممکن است خاصیت عایقی کابل از بین رفته و به سرکابل آسیب برساند و به اصطلاح سرکابل بزند.
حال بنا بر هر دلیلی گرافیت بردار در اختیار نباشد و مجبور به نصب سرکابل جهت برقدار نمودن کابل باشیم فقط در صورتی که شخصی ماهر و مسلط به اعصاب قوی باشد می تواند از شیشه به عنوان جایگزین با احتساب اینکه بصورت یکنواخت گرافیت کابل را بردارد و آسیبی و خطی بر روی ایکس ال پی ای وارد ننماید و از قطر آن نکاهد و همچنین به لبه ایکس ال پی ای یعنی جایی که قرار است کابلشو نصب شود آسیبی وارد نکند و کونیک آنرا بصورت یکنواخت و به مقدار لازم انجام دهد قابل استفاده خواهد بود.
(تاکید می شود این روش به هیچ وجه مورد تایید نبوده و فقط به صورت استثنا در شرایط بحرانی و اجبار می تواند توسط یک شخص ماهر بکار گرفته شود.)

مطالب مرتبط