انجمن برق ایران

خبرنامه تخصصی

استاندارد برقگیرهای اکسیدفلزی برای سیستم های با ولتاژ نامی 66و63 و 132 کیلوولت