انجمن برق ایران

خبرنامه تخصصی

استاندارد تاسیسات خازنی جبران کننده توان راکتیو با ولتاژ نامی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت