خبرنامه تخصصی

تحليل طراحی و تست ديناميكی جاذب-دمپر ارتعاشات آئولين در خطوط انتقال نيرو