انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه جمهوری اسلامی
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۵ - پانزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۵ - چهاردهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی و يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پانزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کرمان - كرمان
موضوع مناقصه۹۵/۹ـخريد ۳۲۸ دستگاه برقگير در تمام سطوح ولتاژ، يکصد دستگاه شمارنده موج ضربه و يکدستگاه تست برقگير
دستگاه مناقصه گزار شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد تاريخ و محل فروش اسناد مناقصه : از تاريخ ۲۶/۳/۹۵ لغايت ۳۱/۳/۹۵ به آدرسهای ذيل مراجعه فرمايند: ۱ - كرمان – بلوار شهيد عباسپور – شركت سهامی برق منطقه ای كرمان – امور تداركات و قراردادها ۲- تهران - ميدان
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات مناقصه شماره۹۵/۲۰- در دو نوبت در روزنامه جمهوری چاپ گرديده. نوبت اول ۹۵/۳/۲۴ و ۹۵/۳/۲۵

خبرنامه تخصصی