انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و نهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری   امور خدماتی
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و نهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - نوزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - نوزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۵ / ۴ / ۱۳۹۵ - پنجم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - چهارمحال و بختياری -
موضوع برونسپاری خدمات مالی،اداری،مشترکين،و بهره برداری شهرستانهای بن و سامان (مناقصه۹۵-۱۷)
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
محل دریافت اسناد بنام شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری به آدرس شهركرد – بلوار آيت اله كاشانی – ميدان آيت اله دهكردی – امور بازرگاني-اداره تدارکات
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات آگهی مناقصه عمومی شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری درنظردارد مناقصات عمومی ذيل را انجام دهد. ازكليه شركت ها،فروشندگان وپيمانكاران واجد شرايط كه مايلنددر مناقصات شركت فرمايند دعوت می شود ج

خبرنامه تخصصی