انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : مديريت شبکه برق ايران/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی و يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی ارزيابی کيفی
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه همشهری
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی و يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۶ / ۴ / ۱۳۹۵ - ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع انجام خدمات تعمير و نگهداری شبکه داده ومخابرات نوری
دستگاه مناقصه گزار مديريت شبکه برق ايران/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کيفی

خبرنامه تخصصی