انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : بانک رفاه کارگران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه ايران
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع خريد، آماده سازی سايت، حمل و نصب و راه اندازی ۲۶۳ دستگاه انواع خودپرداز(ATM)
دستگاه مناقصه گزار بانک رفاه کارگران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
محل دریافت اسناد  
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی