انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و

تاریخ آخرین به روز رسانی ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 8600000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ اطلاعات.کيهان.
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - سی ام تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - سی ام تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيستم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۵ - سی ام مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خوزستان - اهواز
موضوع واگذاری تامين ،نصب و راه اندازی دوربين های نظارتی پايانه بندر امام خمينی(ره)
دستگاه مناقصه گزار اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
محل دریافت اسناد اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان- اهواز امانيه -بين فلکه ساعت و خ عارف
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات آگهی مناقصه عمومي شماره ۵۳۹۰/۳۶ ( چاپ نوبت اول – دوم ) موضوع : واگذاری تامين و نصب و راه اندازی دوربين های نظارتی پايانه بندر امام خمينی (ره) کليه شرکتهای مرتبط و دارای توانايی انجام کار را می توانند

خبرنامه تخصصی