انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : استانداری کرمانشاه/ وزارت کشور

تاریخ آخرین به روز رسانی ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - نهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 1150000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ روزنامه باختر
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - نهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۵ - چهاردهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کرمانشاه - كرمانشاه
موضوع خريد برق اضطراری تقاطعات کنترل هوشمند
دستگاه مناقصه گزار استانداری کرمانشاه/ وزارت کشور
محل دریافت اسناد امور پيمان و قراردادهای شهرداری کرمانشاه
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی