انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - دهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری   امور خريد يا تامين ک
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 2250000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۶ / ۴ / ۱۳۹۵ - ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوازدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - چهارمحال و بختياری - شهركرد
موضوع خريد و تکميل اجرای سيستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسير
دستگاه مناقصه گزار آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد سايت اينترنتی شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياری به نشانی WWW.CBRW.IR
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی