انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - سی ام تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی ارزيابی کيفی
حوزه فعالیت فراخوان   امور طرح و ساخت
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ ۲۹/۴/۹۵ و ۳۰/۴
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و نهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۴ / ۵ / ۱۳۹۵ - چهارم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۲۳۰۰۱/۹۵- احداث پست ۲۰/۶۳ کيلوولت پرديس ۲ (بصورت EPC)
دستگاه مناقصه گزار شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد اسناد ارزيابی كيفی از تايخ ۲/۵/۹۵ الی ۴/۵/۹۵ از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir قابل دريافت مي‌باشد.
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی