انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت ارتباطات زيرساخت/ وزارت ارتباطات و فناوری اطل

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزايده
حوزه فعالیت فراخوان   ساير
نوع برگزاری ساير
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه ايران
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۵ - شانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۵ - پانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ - دوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پانزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع فروش ۱۲۰۷ قلم لوازم ديزل ژنراتور و لوازم مخابراتی مازاد بر نياز - تجديد مزايده شماره۲/۹۵
دستگاه مناقصه گزار شرکت ارتباطات زيرساخت/ وزارت ارتباطات و فناوری اطل
محل دریافت اسناد سايت www.setadiran.ir از ساعت ۰۰:۰۱ چهارشنبه مورخ۲۷/۵/۹۵ تا ساعت۱۹ روز سه شنبه مورخ۲/۶/۹۵ به صورت الكترونيكی
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی