انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزايده
حوزه فعالیت فراخوان   ساير
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ وحدت
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيستم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۷ / ۶ / ۱۳۹۵ - هفتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۷ / ۶ / ۱۳۹۵ - هفتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خوزستان - اهواز
موضوع مزايده عمومی ۱۸۶/۹۵: فروش آهن آلات-اتصالات داغی پمپ-لولههای مستعمل واموال اسقاطی در اهواز-بهبهان-سرب
دستگاه مناقصه گزار سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد اهواز -بلوار گلستان - ۵ طبقه سازمان آب و برق - طبقه سوم اتاق ۳۴۵-مديريت اداری وتداركات - اداره مزايده
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات مزايده شماره ۱۸۶/۹۵ : فروش آهن آلات - اتصالات داغی پمپ- لوله های مستعمل واموال اسقاطی در اهواز - سربندر - بهبهان

خبرنامه تخصصی