انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری   امور خريد يا تامين ک
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه رسالت
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۵ - شانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۵ - چهاردهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۵ - چهاردهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع خريد، نصب و راه‏ اندازی ۳۲ دستگاه سيستم راهبند و۶۸ دستگاه پلاک خوان جهت نصب در گمرکات بازرگان، سهلان
دستگاه مناقصه گزار گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
محل دریافت اسناد سامانه تدارکات الکترونيکی دولت
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی