انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۵ - سی و يکم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه کار و کارگر
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۵ - هفدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۵ - پانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - پانزدهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - فارس - شيراز
موضوع توسعه پست ۲۳۰کيلوولت صدرا (شيراز۲) شامل تامين تجهيزات، نصب، تست و راه اندازی مناقصه ۲۴-۹۵
دستگاه مناقصه گزار شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد شماره سامانه ستاد ۲۰۰۹۵۱۰۴۶۰۰۰۰۰۴
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات عمومی دو مرحله ای

خبرنامه تخصصی