انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - سی ام مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه خراسان
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۵ - شانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۵ - پانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۵ - شانزدهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کرمان - كرمان
موضوع خريد تجهيزات، احداث و نصب خطوط ۱۳۲کيلوولت دو مداره ارتباطی پست ارگ جديد بم وخط۲۳۰ کيلوولت پست زهکلوت
دستگاه مناقصه گزار شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد تاريخ و محل فروش اسناد مناقصه : از تاريخ ۳۰/۵/۹۵ لغايت ۳/۶/۹۵ به آدرس ذيل مراجعه فرمايند: تهران- بلوار مرزداران- خيابان ابراهيمی – الوند چهارم- پلاک ۱۵- تلفن : ۴- ۴۴۲۱۷۲۸۳ شرکت مهندسين مشاور توسعه صنع
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات مناقصه عمومي/ دو مرحله ای شماره ۹۵.۴۰ در دو نوبت در روزنامه خراسان چاپ گرديده نوبت اول ۹۵.۵.۲۶ و نوبت دوم ۹۵.۵.۲۷

خبرنامه تخصصی