انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ - دوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيستم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - چهارمحال و بختياری -
موضوع ۳. برونسپاری روشنايی معابر شهرستانهای شهرکرد – بن - سامان (مناقصه۹۵-۲۰)
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
محل دریافت اسناد شهرکرد بلوار شريعتی - تقتطع خيابان فردوسي- ۰۳۸۳۲۲۲۶۲۷۷
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری در نظردارد مناقصات عمومی ذيل را انجام دهد. ازكليه شركت ها،فروشندگان وپيمانكاران واجد شرايط كه مايلند در مناقصات شركت فرمايند دعوت می شود جهت دريافت مدارك

خبرنامه تخصصی