انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ - دوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ ۲/۶/۹۵ همشهری.
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ - دوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - دهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع آگهی مناقصه عمومی يک مرحله اي۲۲۰۲۱/۹۴-عمليات ساختمانی حمل٬نصب٬تست و راه اندازی پست ۲۰/۶۳ قلعه کامکار
دستگاه مناقصه گزار شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد فروش اسناد از طريق سامانه الکترونيکی تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی